Ösym 2014 Kpss Branş Sıralamasını Açıklandı

0

ÖSYM;branş sıralaması bazında en kısa zamanda açıklanması için bekleyiş sürüyordu. Beklenen puan bazında branş sıramaları açıklandı Bu kapsamda siz değerli okuyucularımıza gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Sıralamalara ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kpss branş sıralaması ösym tarafıdnan kpss sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerde kpss branş sıralaması 2014 öğrenmek için bizlerden ayrılmayınız. Kpss branş sıralaması 2014 açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkimiz aktif hale gelerek kırmızı renkte olacaktır. Böylece kpss branş sıralaması ösym tarafından açıklanıp açıklanmadığını buradan öğrenebilirsiniz. Ayrıca Konuyla ilgili açıklama, Milat Gazetesinin eğitimci yazarı İkram BAĞCI’dan geldi. İşte o açıklama: Arkadaşlar daha öncede yazmıştım. Branş sıralamaları 10 Ağustos’tan , kontenjanlar da 15 Ağustos’tan sonra ilan edilecek demişti.

Performans Sınavını Geçemeyen Öğretmen Görevden Alınacak

0

2014 yılının Mart ayına kadarki uygulamada, ataması yapılan öğretmen 1 yıllık adaylık süresi sonunda, otomatik olarak asil memurluğa atanmaktaydı.

İLGİLİ MADDE HÜKÜMLERİ

Ancak bu uygulamada 2014 yılının Mart ayında değişlik yapıldı. 14 Marts 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6528 sayılı Kanun hükümleri şu şekildedir:

“Madde 5-

(6) Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir.

(7) Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.

(8) Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

(9) Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate alınacak mesleki ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri saklıdır.”

MADDE 6 – 1739 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – …43 üncü maddeye bu Kanunla eklenen beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra aday öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında uygulanır.”

DEĞERLENDİRME

1- Bu yeni maddeler, Ağustos veya Eylül ayından itibaren atanacak tüm öğretmen adaylarına uygulanacaktır.

2- Yeni düzenlemeye göre, ataması yapılan öğretmen, 1. yılın sonunda, performans değerlendirmesine göre başarılı mı değil mi diye değerlendirilecektir. Performansına göre başarılı bulunmayan aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memurluğuna son verilecektir.

3- Aday öğretmenin performansı başarılı ise bu kez yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sınavda başarılı olamayan, il içi veya dışındaki başka bir okula daha görevlendirilecek. 1 yıllık görev sonunda yeniden yazılı ve sözlü sınava alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınavı başaramayanın aday öğretmenlik statüsü sona erecek ve memurluğuna son verilecektir.

4- Daha önce adaylığı kaldırılarak asil memur olduktan sonra öğretmenliğe geçenlerin memurluğuna son verilmeyecektir. Bunlar, MEB’de uygun bir memurluk görevine atanacaktır.(memurlar.net)

KİT personeli, lisans diplomasını intibak edebilir mi?

0

KİT mevzuatı ile 657 sayılı Kanuna tabi mevzuat birbirinden bazı yönlerden farklıdır. Bazı hallerde KİT personeli hakkında da 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanabilmektedir.

SORU: Merhabalar öncelikle böyle bir imkan sağladığınız için teşekkür ederim.
2008 KPSS önlisans olarak sınava girdim. 87 puanla 2009 Aralık ayında Tekirdağ Liman Başkanlığında göreve başladım. 2009 Eylül ayında lisans düzeyinde mezun olmuştum. Bu lisans diplomamı halen işletemedim. Personel eğitim durumu önlisans görünüyor. Kurumuma bununla ilgili başvuruda bulundum ama halen bir cevap yazmadılar.
Benim durumumda olan Adalet Bakanlığında çalışan arkadaşım işletmiş ve bunu yeni öğrendim. Neden böyle farklı uygulamalar var?

CEVAP:

Öncelikle şu hususun bilinmesi gerekmektedir. 657 sayılı Kanuna tabi olarak memur statüsünde çalışan personele uygulanan mevzuat ile, 399 sayılı KHK’a tabi olarak sözleşmeli çalışan personele uygulanan mevzuat farklıdır.

1- MAAŞ AÇISINDAN

Memurlar için, bir üst öğrenimin bitirilmesi halinde, 657 sayılı Kanunun 36. maddesi hükmü gereğince intibak yapılmaktadır.

Ancak, 399 sayılı KHK’ya göre sözleşmeli statüde çalışanların ücretleri ise 3 parametreden oluşmaktadır.Temel ücret, başarı ücreti ve kıdem ücreti… Temel ücret, Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmektedir. Başarı ücreti ise sicil ve başarı değerlendirmesine göre temel ücretin yüzde 8′i ila 2′si arasında uygulanmaktadır. Kıdem ücreti ise bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresine göre yine temel ücretin yüzde 2′si ila 5′i arasında belirlenmiştir.

399′a tabi bir personel için, tek değişken olan unsur temel ücrettir. Temel ücretin genel çerçevesi, yani alt ve üst maaş sınırlarını belirleyen çerçeve, 399 sayılı KHK’nın 25. maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla belirlenmektedir. YPK kararının belirlediği sınırlar içinde KİT’ler ayrıca bir düzenleme yapabilmektedir. Son YPK kararında ücretler açısından 5 grup yer almıştır. 3 ve 4. ücret gruplarında, unvanları bir alt grupta yer alıp da yükseköğrenim görenlerin ücretleri için unvandan bağımsız bir düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, YPK kararının 8. maddesinde KİT’lerin eğitim durumunu da gözönüne alarak temel ücretlerde ayarlama yapabileceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda bir KİT olan örneğin TCDD, her bir unvan için tek tek öğrenim durumuna göre düzenleme yapmıştır.

Sizin çalışmış olduğunuz kurumun karar verdiği temel ücret skalasını, bilgi edinme yoluyla isteyerek inceleme yapmanızı, unvanlar için eğitim durumuna göre düzenleme yapılmış olması halinde ise yeni öğrenim durumuna göre ücretinizin yeniden belirlenmesini de talep edebilirsiniz.

2- EMEKLİLİK YÖNÜNDEN

Aylıklar yönünden memurlar ile 399′a tabi sözleşmeli personel, farklı uygulamalara tabi iken, emeklilikte aynı uygulamaya tabidir. Yani, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin emekli keseneğine esas aylık derecesinin tespitinde de, lisans diplomasının intibakı dikkate alınmaktadır. Devlet Personel Başkanlığının görüşü de bu yöndedir. Sizin 5510 sayılı Kanuna tabi olduğunuz dikkate alındığında emekli kesintileriniz memurların emekli kesintileriyle paraleldir. Buna göre bu kesintiler arasında gösterge ve ek gösterge de yer almaktadır. Bu unsurların belirlenmesinde öğrenim durumu oldukça etkilidir. Yani KİT personeli için kazanılmış hak aylık derece ve kademesi olmamakla birlikte emesali memur için yapılan emekli kesintileri aynen bunlar için de geçerlidir.

 

Sosyal denge sözleşmesi hangi halde hükümsüz olur?

0

Belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idareleri personeline verilen sosyal denge sözleşmesi hangi durumda hükümsüz olur?

HANGİ KURUMLARDA 2. ZAM VAR

3 tip kurumda çalışan memur ve sözleşmeli personele, toplu sözleşmedeki zammın yanı sıra ayrıca bir zam daha verilmektedir. 2. zam niteliğindeki bu ödeme sosyal denge sözleşmesi olarak bilinmekte olup, şu kurumlarda uygulanmaktadır.

1- Belediyeler (Büyükşehir ve ilçe belediyeleri dahil)
2- Belediyelere bağlı kuruluşlar (ASKİ, İSKİ, İETT, MASKİ vb. )
3- İl Özel idareleri

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİN MİKTARI

375 sayılı KHK’nın ek 15. maddesine göre sosyal denge sözleşmesi ile verilebilecek aylık tutar, toplu sözleşmede belirlenen tavanı geçememektedir. Toplu sözleşme ile belirlenen miktar 731 liradır. Bu miktarı aşmamak üzere yapılacak ödeme, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre değiştirilebilir.

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

4688 sayılı Kanunun 32. maddesine göre, sosyal denge sözleşmeleri, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde yapılabilmektedir.
Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir.

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİN DÖNEMİ

Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez.

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ HANGİ HALDE HÜKÜMSÜZ KALIR

Yapılmış olan bir sosyal denge sözleşmesinin hangi halde geçersiz olacağı, 4688 sayılı Kanunun 32. maddesinde tek tek belirtilmiştir. Bu madde hükmü şu şekildedir:

“İlgili mahalli idarenin;
1- vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması,
2- ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması
3- veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde,

bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz.

Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır.”

Bu maddeyi yorumlayacak olursak,

Örnek 1: Sözleşme imzaladıktan sonra belediyenin aylık ve ücret borcunun doğması halinde sözleşme hükümsüz kalacaktır.

Örnek 2- Sözleşme imzalandıktan sonra personel gideri bütçe gelirinin yüzde 30′unu aşarsa sözleşme hükümsüz kalır.

Örnek 3- Sözleşme imzalandıktan sonra, vadesi geçmiş vergi ve SGK primi miktarı bütçe gelirinin yüzde 10′unu aşarsa, sözleşme hükümsüz kalır. (memurlar.net)

2014 KPSS Lise/Önlisans için Önemli Tüyolar

0

KPSS önlisans ve ortaöğretim adaylarına özel tavsiyeler

Belli bir süredir KPSS’ye hazırlanmakta olan adaylar sınava az bir sürenin kalmasıyla beraber deneme sınavı çözmeye başlamaktadırlar. Ancak, hayatımızın her alanında olduğu gibi deneme sınavı konusunda da yanlış uygulamalar başarı yerine hüzün getirebilir.

Deneme sınavlarında başlıca dört amaç vardır

- Bir süredir çalışan adayın bu bilgilerini pratiğe dökmesini sağlamak

- Adayın sınav ortamına alışmasını sağlamak

- Adayın sınav stratejisini belirlemesini sağlamak ( Aday sınavda hangi dersten başlayacağını belirlemesi, hangi derse ne kadar süre ayıracağını ayarlaması gibi)

- Adayın hangi konularda eksik olduğunun belirlenmesi

Günde kaç deneme çözülmelidir?

Bazı adaylar günde 2-3 deneme çözmektedirler. Bu tamamen yanlış bir çalışma yöntemidir. Çok deneme çözmenin adayı sınava alıştırdığı doğrudur. Ama bir gün içerisinde adayın kendisini zorlayarak çalışması doğru değildir. Ayrıca bir denemede eksik konuyu belirledikten sonra bu konuyu çalışmadan diğer denemeye geçerek yine aynı konuda yanlış-boş cevap vermenin manası yoktur.

Sabah deneme sınavını çözen aday yanlış ve boş cevaplarını kontrol ederek, zayıf olduğu konuları gün içinde incelemeli ve tekrar etmelidir.

Denemenin zor olması kaliteli olduğu anlamına mı gelir?

Hayır. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda bazı sorular seçici de olsa genel olarak soru formatı ve soruların konu ağırlıkları bellidir. Çıkmış sorularla ilgisi olmayan tarzda sorulan sorular adayların moralini bozmaktan başka bir işe yaramaz.
Yine KPSS’de ağırlık verilmeyen konularda soruların yer aldığı zorlayıcı sınavlar da adayların kendilerini bu konularda eksik hissederek gereksiz yere bu konulara çalışmalarına neden olabilir.
Memurlar.net’in önerisi; adayların geçmiş sınav sorularını mutlaka incelemeleri ve bu soruların formatının ve konularının dışında soruların yer aldığı deneme sınavlarını çözmemeleri gerekir. Ayrıca, bu konuda tecrübeli kişilere danışılabilir ya da piyasadaki istikrar kazanmış yayınevlerinin deneme sınavları tercih edilmelidir.

Deneme günün hangi zamanında çözülmelidir?

İnsan vücudu karmaşık bir yapıdır ve vücut nasıl alıştırılırsa beynin işleyişi de o şekilde olur. Örneğin, her sabah 07.00′de uyanan insanlar hafta sonu tatillerinde de yine bu saatte kalkmaktadırlar, çünkü vücut buna alışmıştır.
Deneme sınavları çözümünde de bu biyolojik durum geçerlidir. Adaylar her gün belli bir saatte deneme sınavı çözerlerse vücut kendini o şekilde ayarlayacaktır.

KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavları sabah 09.30′da gerçekleşecektir. Adaylar, deneme sınavlarını her gün bu saatte çözerek kendilerini alıştırmalıdırlar. Bu sayede adaylar, sınav günü biyolojik açıdan kendilerini hazır hissedeceklerdir.(memurlar.net)

2014 KPSS Puanıyla Merkezi Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?

0

Merkezi Yerleştirme Süreci nasıl işliyor, hangi aşamalardan geçerek memurluk kadroları açıklanıyor ve yerleştirmeler yapılıyor, hangi kurumlar memur olma koşullarını belirliyor? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için bir araya getirdik.

A) KAMU KURUM VE KURULUŞLAR

Kamu kurum ve kuruluşları her yıl bütçe kanunuyla kendilerine verilen açıktan atama izinleri çerçevesinde hizmet gereklerini dikkate alarak bir personel planlaması yaparlar.

Bu planlama çerçevesinde ilk defa atama yapılmak istenen kadrolar belirlenir. Bu kadrolar Nitelik Kod Kılavuzunda belirlenen kodlar esas alınarak elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

B) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI (DPB)

YÖK Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görüşleri ile yargı kararları çerçevesinde Nitelik Kod Kılavuzunu hazırlar ve gerekli değişiklikleri yapar. Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik Kod Kılavuzu’nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.

Her yılın ocak ayında ÖSYM’nin de görüşünü almak suretiyle yerleştirme takvimini belirleyip ilan eder.

Yerleştirme yapılmak üzere kendisine yapılan bildirimleri, Nitelik Kod Kılavuzu’nda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ÖSYM Başkanlığına gönderir.

C) ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yerleştirme yapılacak (B) grubu kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar.

Adayların tercihlerini alır. Adaylar 30 tercih hakkına sahiptir.

Adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir. Yerleştirme de adayların beyanları esas alınır.

Yerleştirme işlemini gerçekleştirip sonuçları adaylara, kamu kurumlarına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

2014 KPSS ile Atanan Memurların Maaşı Ne Kadar Olur?

0

KPSS`YE GİRENLER BU YIL İŞE BAŞLARSA NE KADAR MAAŞ ALIR?

Kamu kurumlara ait kadrolardan bazılarına Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme suretiyle atama yapılacak olup, bazı kadrolara ise KPSS sonuçları esas alınarak kurumlar tarafından yazılı/ve veya sözlü sınav uygulanarak atama yapılacak.

Merkezi yerleştirme ya da kurumların yapacağı özel sınavlar neticesinde, 2014 yılında Devlet memuriyetine başlayacak olanların, hangi unvanda ne kadar maaş alacakları konusunda bilgi vermesi bakımında memurunyeri.com olarak bazı unvanlara ilişkin yaptığımız hesaplamada şu sonuçlara ulaşılmıştır.

Hesaplamada; ilgililerin çalıştıkları yer, bölge ve kurumdan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmayarak, ele geçecek en düşük aylık net maaş miktarına ulaşılmıştır.

2014 yılında Devlet memuru olacakların alacağı net maaş

UNVAN EĞİTİM AYLIK NET MAAŞ
Uzman Yardımcısı (kariyer-merkez) Lisans 3.249 TL
Veteriner Lisans 3.010 TL
Mühendis Lisans 2.988 TL
Avukat Lisans 2.794 TL
Eczacı Lisans 2.623 TL.
Maarif Müfettiş Yardımcısı Lisans 2.639 TL
İl Göç Uzman Yardımcısı Lisans 2.625 TL
Gelir Uzman Yardımcısı Lisans 2.586 TL
Mali Hizmetler Uzman Yard. (taşra) Lisans 2.579 TL
İstatistikçi Lisans 2.575 TL
Arkeolog Lisans 2.530 TL
Polis Memuru Lisans 2.382 TL
Hemşire Mesleki Lisans 2.319 TL
Ebe Mesleki Önlisans 2.233 TL
Sosyolog Lisans 2.232 TL
Tekniker (TH) Mesleki Önlisans 2.232 TL
Öğretmen Lisans 2.148 TL
Vaiz Mesleki Lisans 2.118 TL
İnfaz Koruma Memuru Lisans 2.060 TL
İmam-Hatip Mesleki Lise 2.047 TL
Teknisyen Mesleki Lise 2.009 TL
Bilgisayar İşletmeni Lisans 1.957 TL
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Önlisans 1.956 TL
Ekonomist Lisans 1.942 TL
Memur Lisans 1.921 TL
Memur Lise 1.916 TL
Hizmetli Lise 1.782 TL

2014 Öğretmen Atamasında Branş Dağılımları Nasıl Olacak?

0

Branş dağılımları, ek atama,aday memurların durumu… Soru ve cevaplarla Ağustos ataması…

Milli Eğitim Bakanlığı, 2014 – Eylül dönemi öğretmen atamaları için çalışmalarını sürdürüyor. 40 bin öğretmen atamasıyla ilgili branş dağılımları henüz açıklanmadı, Ağustos ayının sonlarına doğru MEB’in atama duyurusu yapması ve kontenjanları açıklaması bekleniyor.

Branşlara Dağılımda Neler Etkili Olacak?

Son verilere göre MEB’in 120 bin öğretmen açığı var, 40 bin atama mevcutöğretmen açığına göre şekillenecektir. Ancak bazı özel durumlar branşların kontenjanlarını olumlu veya olumsuz etkileyecektir.40 binin branşlara dağılımını etkileyecek bazı faktörler:

1)Toplam öğretmen ihtiyacının branş bazında 40 bin atamaya oransal dağılımı

2)İllerin bildirdiği öğretmen ihtiyacı

3)TEOG etkisi (ortaokul branşlarına etkisi)

4)Norm Kadro Değişiklikleri

5)Özür Grubu Yer Değiştirmelerinin etkisi

6)Okul Yöneticisi Görevlendirmeleri

7)Bazı branşlarda yeteri kadar mezun olmaması

8)Bazı branşların etkin çalışma yürütmesi

9)Bazı branşlardan fazla mezun olması

10)Emekli olan öğretmenlerin branşları

40 Bin Atamanın Branş Dağılımları Tahminleri Yanıltabilir!

MEB’in Eylül ayında yapacağı 40 bin öğretmen atamasıyla ilgili birçokhaber sitesinde tahmini branş dağılımları verilmektedir. Verilen dağılımların tamamı yoruma dayalıdır. Mantıklı yorumlar yapanlarda var, mantıksız yorum yapanlar da var. Öğretmen adaylarının yapılan yorumlara göre beklenti oluşturması yanlıştır. Önceki yıllardaki atama kontenjanlarını inceleyen tüm öğretmen adayları , branşlarıyla ilgili önemli ipuçlarına ulaşabilir.

En Çok Atama Yapılan 12 Branş!

2013- Eylül ve 2014-Şubat atama verilerine bakarak en çok atama yapılan 12 branş şöyle oluşmuştur: İngilizce, Din Kültürü, İlköğretim Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Matematik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Beden Eğitimi.

P10 ve P121 Sıralamaları Önemli!

MEB’in Eylül’de yapacağı 40 bin öğretmen atamasının branşları kadar öğretmen adaylarının branşlarındaki sıralamaları da önemlidir. Memur ve öğretmen adayları, sıralamalara göre hayatlarına yön verecektir. ÖSYM’nin P3, P10, P121 branş sıralamalarını acilen açıklamasında fayda vardır.

40 Bin Öğretmen 15 Eylül’den İtibaren Göreve Başlayabilecek!

Öğretmen atamaları genelde Ağustos ayında yapılırdı ancak son zamanlarda Eylül ayında yapılmaya başlandı. Ağustos ayında özür grubu tayinleri yapılacak, ardından tekrardan normlar güncellenecek. Takvim nedeniyle hafta sonları da tercihler alınacak. Yeni atanan öğretmenler 15 Eylül’den itibaren görevinin başında olacaktır.

Aday Memurlar Öğretmenliğe Başvuru Yapabilecek Mi?

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda atanacağı alana göre belirlenen taban puan ve üzerinde

puan almış olmak şartıyla; Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar öğretmenlik tercihi yapabilecektir.

Taban Puan Kaç Olacak?

2013 Eylül ayında 40 bin öğretmen ataması için bütün branşlarda taban puan 60 olarak belirlenmişti. Yapılan atamaların ardından bazı bölümlerde kontenjanlar boş kalmıştı. Daha sonra 2 defa ek atama yapılmış ve taban puan 50’ye düşürülmüştü. 2014 Eylül öğretmen atamasında kontenjanların boş kalmaması için taban puanın 50 olarak belirlenmesi bekleniyor.

Bazı Branşlar TercihleriDikkatli Yapmalıdır!

MEB, 40 Bin öğretmen atamasının ardından boş kalan kadrolar için ek atama yapmaktadır. 25 tercih dışında “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler , ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaklardır.

Bir Alana Başvuru Bazı Adayları Mağdur Etmektedir!

Mezuniyeti birden fazla alana kaynak teşkil eden öğretmen adayları, atanabileceği alan için öngörülenKPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilmektedir. Bu durum bazı mağduriyetlere yol açmaktadır. Felsefe Grubu mezunları hem Felsefe alanına hem de Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanına atanmaktadırlar ancak tercihler sırasında iki alanı da tercih edememektedirler. Felsefe Grubu mezunları, her atama döneminde hangi alanı tercih edecekleri konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Aynı sorun başka alanlarda yaşanmaktadır.

Ek Atama Gündemini Koruyacaktır!

Eylül ayında yapılacak 40 bin öğretmen atamasında boş kalan kadrolara ek atama yapılacaktır. Öğretmen adayları, ek atamanın dışında Kasım’da, Şubat’ta, Haziran’da ek atama taleplerini gündeme getireceklerdir. Okul yönetici görevlendirmelerinin ardından öğretmen normlarında büyük değişiklikler olacaktır. 2015 Şubat’ta 10 bin öğretmen alımı yapılması muhtemeldir. 2015- Genel Seçimlerinin öğretmen atamalarına olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz.(gazetekamu)

Neden yeni İMD sertifikaları dağıtılıyor?

0

Çalışma Bakanlığı, sertifika alıp da açıkta bekleyen İMD’lere yönelik sorulara cevap vermiyor.

Hali hazırda, İŞKUR’da 3 bin 800 dolaylarında İş ve Meslek Danışmanı çalışmaktadır.

Sertifika alıp atama bekleyen aday sayısı ise 7 bine yaklaşmış durumdadır.

13- 15 Eylül tarihlerinde ise Sakarya ve Eskişehir illerinde yeniden İş ve Meslek Danışmanlığı sınavları var.

Sürekli olarak sertifika verip işsiz danışman ordusu yaratıyoruz?

Buradaki mantık nedir?

Bu İMD’lerin özelde istihdam edilme imkanı mı var?

Eğer yok ise Çalışma Bakanlığının bu adayların istihdamına dair 3 yıllık veya 5 yıllık bir projeksiyonu var mıdır?

Çalışma Bakanlığının bu konuda bir açıklama yapması ve boş yere adayları neden beklentiye soktuğunu açıklaması gerekmektedir.

Nöbet görevi, dersten 30 dk. önce başlayacak

0

Milli Eğitim Bakanlığı, 2004 tarihli Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile 2003 tarihli İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini, 26 Temmuz tarihi itibariyle yürürlükten kaldırdı.

Bunun yerine, iki yönetmeliği tek yönetmelik altında birleştiren yeni bir yönetmelik yayımladı.

Yönetmelikte, kayıtlardan öğretmen nöbetlerine, hizmetlilerin bekçilik görevinden performans ödevlerine dair çok geniş çaplı düzenlemeler yer almaktadır.

İşte okul öncesi, ilkokul ve ortaokulların görev ve işleyişlerinde yapılan yeni düzenlemeler…

 

GÖZE ÇARPAN HUSUSLAR DEĞERLENDİRME
1-160 maddelik İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 60 maddelik Okul Öncesi Eğitim kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı ve her ikisi 97 maddelik tek bir yönetmelikte birleştirildi.
3-İlkokulda performans görevi ve proje ödevi kaldırılmıştır. Ortaokullarda ise performans görevi kaldırıldı ancak; proje ödevi verilmesine devam edilecektir. Kamuoyu beklentisi karşılanmıştır.
4-İlköğretimin ve Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve İlkeleri yönetmelik metninden çıkarılmıştır. ….
5-Haftalık Ders Programı eski yönetmelikte yer almıyordu. Yapılacak programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin mazeretleri de dikkate alınması olumlu bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır.
6-Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40-en çok 60 dakika olan süre en az 40-en çok 90 şeklindedüzenlenmiştir. Süre artırımı özellikle taşımalı okullarda gerekliydi.
7-20 dakikalık beslenme saati kaldırılmıştır. Her teneffüs en az 10 dakika olacağı için sorun teşkil etmeyecektir.
8-Derslerin blok yapılması eski yönetmelikte de vardı ancak bu yeni yönetmelikte öğretmenler kurulu kararı şartına bağlanmıştır. Olumlu.
9-Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna nakilde, ortaokulda zorunlu olmayıp imam-hatip ortaokulunda zorunlu olarak okutulan derslerden eylülde yapılacak sınavda başarılı olma şartı getirildi. Gereksiz nakilleri ve hareketliliği önlemesi açısından olumlu.
10-Okul çalışanları isterse kendi çocuklarının naklini kayıtlı adrese bakılmaksızın görev yaptıkları okula alabilecektir.
11-Sınıf mevcutları otuzun altında kalan okullar eylül ayının ilk iş gününde e-okulda ilan edilecek. Kayıt alanı dışından bu okullara başvurular 15 Eylüle kadar yapılabilecek. Başvuru kontenjandançok olursa kura çekilecek. Olumlu.Bu sayede fiziki kapasitesi dolmayan okullar şeffaf bir şekilde veliler tarafından görülecek.
12-Bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı üçü geçemez şeklindeyken, “Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez.”şeklinde değiştirilmiştir. Özellikle 5,6,7.sınıflar için olumlu.
13-Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dahil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
14-Davranış notu sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından verilecek, şube rehber öğretmeni diğer öğretmenlerin de görüşünü alarak değerlendirme yapacak. Şubede derse giren her öğretmenin davranış notu girmek zorunda olmaması olumlu bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır.
15-İlkokulda kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde verilen Öğrenci Gelişim Raporu kaldırılmıştır.
16-Okulda tek sınıf öğretmeni ya da alan öğretmeninin zümre öğretmenler kurulu yapmaması yeni yönetmelikte yer almıştır. Bu madde eski yönetmelikte yoktu ancak tek öğretmenin zümre yapmaması resmi yazıyla illere bildirmişti.Normlar hiyerarşisine uygun düzenleme yapılmıştır.
17-Okul Öğrenci Kurulu kaldırılmıştır. Aslında öğrenci meclisi ile ikilem yarattığı için 2007 yılında bir yönergeyle kaldırılmıştı. Normlar hiyerarşisine uygun düzenleme yapılmıştır.
18-Okul müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu maddesinde eski yönetmelikte yer alan “Okul müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.” Metni yeni yönetmelikte yer almamaktadır. Okul müdürlüğü ikinci görev olduğundan olsa gerek!
19-Öğretmenlerin nöbet görevi dersten 30 dakika önce başlar30 dakika sonra biter, bu süre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir. Eski yönetmelikte 20 dakika olan süre uzatılmıştır.
20- “Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak bildirilir” hükmü kaldırılmıştır.
21- Okul Gelişim Yönetim Ekibi yönetmelik metninden çıkarılmıştır.
22-Başarı ve üstün başarı belgesi kaldırılmış, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilereiftihar belgesi verilecektir.
23-Öğrencilerin uyarma cezası gerektiren davranışlara “derste cep telefonunu açık bırakmak” eklenmiştir. Teknolojik uyum.
24- Öğrencilerin kınama cezası gerektiren davranışlarına “okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek” eklenmiştir. Teknolojik uyum.
25-Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu üyeleri müdür yardımcısı, ders yılı başında gizli oyla seçilecek 3 öğretmen,okul aile birliğinin kendi üyeleri, arasından seçeceği bir öğrenci velisinden oluşur. Eskisiyle kıyaslandığında öğretmen üyelerin gizli oyla seçildiğini görüyoruz.
26-İlköğretimde yöneltme maddesi kaldırılmıştır. Uygulamada zaten kalkmıştı.
27-Tutulacak defter ve dosyalar: Eski yönetmelikte olmayanÖğrenci nöbet defteri, 2008 yılında kaldırılan belge defteri artık yeni yönetmelikle birlikte tutulacak, bunun yanında eski yönetmelikte yer alan öğretmen ve personel izin defteri artık tutulmayacak.

Rotasyonda kimin dediği olacak?

0

MEB’de Bakan İle Müsteşar Arasındaki RotasyonFarkı

Bakan AVCI’nın yaptığı açıklama aynen şöyle idi:

2012 yılında Antalya’da yapılan bir çalışmada sendikaların da katılımıyla ve onayıyla bu konuda bir prensip kararı alınmış. Yalnız sendikalar tarafındanbu rotasyona tabi olacaköğretmenlerin hizmet sürelerinin 12 ile 14 yıl üzeri olması önerilmiş . Bizim yaptığımız çalışmada da8 ile 10 yıl arasında olursa nasıl bir hareketlilik olur, ona bakıyoruz.Herkesi tedirgin etmek, yerinden etmek gibi bir niyetimiz yok. Ama belli yerlerde kilitlenmeler var, norm kadrolar dolmuş vaziyette. Ama aynı zamanda öğretmenlerin de Ankara’ya gelmek, İstanbul’a gelmek, Antalya’ya gitmek, İzmir’e gitmek gibi talepleri var. Yani biz o öğretmenleri yerinden ederken yerleri boş kalmayacak oraya da başka öğretmenler gelecek. Nasıl birileri gitmek istemiyorsa, birileri de gelmek istiyor. İşte o gitmek istemeyenler ile gelmek isteyenlerin adil bir biçimde bir noktada buluşturmak üzere bir çalışma yapıyoruz. Bu konuda da desteğinizi bekliyorum. Hakikaten bu popülizm yapılacak bir konu değil.”

Yorum: Bu cümlelerin anlamı iller arası rotasyondur. Çünkü il içi rotasyon ile kadro boşaltamazsınız. Antalya, İzmir ya da Ankara’daki sıkışmayı çözemezsiniz.

Hal böyle iken müsteşar Sayın Yusuf TEKİN;

MEB bünyesindeki öğretmenlerin hizmet süresine bağlı olarak yer değiştirme işlemlerinin yapacaklarını vurgulan Tekin, şunları kaydetti: “Bizim kimseyi rahatsız, tedirgin etmek gibi bir kaygımız yok. Ama bu insani talepleri yerine getirmek için kendimize bir alan açmak istiyoruz. Kimseyi bulunduğu şehirden başka bir şehirde öğretmenlik yapmaya zorlamıyoruz. Bulunduğu ilde, başka bir okulda öğretmenlik yapmasını istiyoruz. Henüz süreyi netleştirmedik ama 10 ya da 12 yıl aynı okulda çalışan bir öğretmen arkadaşımızın başka bir okulda çalışmasını isteyeceğiz. Bunlar tamamen elektronik ortamda olacak.MEB’in tüm personelininyerleştirme işlemlerielektronik ortamda puanlamayla oluyor. Öğretmenlerimizin yerine elektronik ortamda puanlama esasına göre yeni kadrolar oluşacak. Öğretmenlerimizin bu konuda herhangi bir tedirginlik yaşamalarına gerek yok. Kesinlikle il içi, aynı ilde olacak ve 10-12 yıllık bir süre öngörüyoruz.”

Yorum: Müsteşar bey rotasyonun il içi yapılacağını söylemiştir. Söylerken kullandığı “Bizim kimseyi rahatsız, tedirgin etmek gibi bir kaygımız yok” cümlesi düşünmeye değer. Kimseyi rahatsız etmek, tedirgin etmek gibi kaygıya sahip olamamak demek rahatsız olacakları önemsememek demektir. Çünkü bu uygulamayı destekleyecek on binlerce öğretmen olduğu gibi on binlerce de istemeyeni vardır.

Şimdi sayın bakan gerekçeyi ortaya koydu ve il dışını işaret etti.Sayın müsteşar da il içi olacağını söylediğine göre sayın TEKİN’e soruyoruz:

Sayın bakan Ankara, İzmir gibi illerdeki sıkışıklığı önlemeyi amaçladıkları için rotasyonu yapacaklarını söylediğine göre sizin il içi rotasyonla amaçlanan nedir?

2014 Sonbahar YDS, Hangi KPSS Puanını Etkileyecek?

0

A grubu (müfettiş, uzman, kaymakam) adayları için 2014 KPSS, 5-6 Temmuz’da yapıldı. 2014 Kpss puanı hesaplanırken 2013 sonbahar ve 2014 ilkbahar Yds’den alınan puanlar da dahil edildi.

Ne zaman ve ne şekilde yapılıyor?

YDS yılda 2 kez, ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılıyor. 80 soru sorulan sınav, test şeklinde yapılıyor ve yanlışlar doğruları götürmüyor. Sınav süresi ise 150 dakika.

YDS’ye girilmezse ne olur?

Kpss’de 121 puan türü hesaplanmaktadır. Yds’ye girilmezse 91 türde puan hesabı yapılmayacaktır. Bu da başvuracağınız kurum sayısını bir hayli kısıtlayacaktır.

2014 Kpss’de puan türlerim hesaplanmadı, sonbaharda Yds’ye girsem 2014 Kpss’yi etkiler mi?

Yds kılavuzunda da belirtildiği üzere Yds yapıldıktan sonraki kpss puanlarını etkilemektedir. Dolayısıyla sonbahar Yds’ye girmeniz, 2014 kpss puanınızı etkilemeyecektir.

2014 Sonbahar YDS, hangi yılın Kpss puanını etkileyecek?

KPSS’den sonra elde edilecek Yabancı Dil Sınavı (YDS) Sonuçları, yabancı dil ağırlığı içeren bir sonraki KPSS puanlarının hesabında dikkate alınır. Bu yüzden 2015 Kpss puanınız hesaplanmasında bu puanınız kullanılacaktır.
YDS süresiz geçerli olacak ancak isteyen kurum ya da üniversite 2 yıl 3 yıl gibi bir süre belirleyebilecektir.

4+4+4 En Çok Okul Öncesi Öğretmenlerini Mağdur Ediyor

0

2014 Eylül dönemi öğretmen atamaları için geri sayım sürerken atama bekleyen öğretmen adayları da taleplerini MEB`e iletmeye başladı.

Okul öncesi öğretmenliği mezunları da 4+4+4 sistemiyle mağdur edildiklerini belirterek okul öncesi eğitimin zorunlu olmasını talep ediyorlar. Şura kararıyla okul öncesi eğitimin 2013 yılından itibaren zorunlu olacağı açıklandığı için okul öncesi programına talebin arttığını ve mezun sayısında yığılma oluştuğunu belirten adaylar, 2013 yılı öğretmen atamalarında branşlarına az kontenjan ayrıldığını, 2014 Eylül atamasında branşlarına daha fazla kontenjan verilmesini talep etmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği mezunlarının MEB yetkililerinden talebi şu şekildedir:”Biz okul öncesi eğitimi mezunları olarak mağduriyetimizi bildirmek ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Okul öncesi eğitim bilindiği üzere eğitimin temeli ve en önemli kademesidir. Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal, duyuşsal, bilişsel ve psikomotor gelişimlerinin en hızlı olduğu, kişiliğin %70’inin tamamlandığı bu dönemin eğitime kazandırılmasıdır. Yani ham maddenin işlenip şekillendiği yerdir. Eski Bakanımız Nimet ÇUBUKÇU, bu kademeye gerekli önemi vermeye çalışmış ama maalesef devamı getirilememiştir. 4+4+4 eğitim sistemi ile okul öncesi eğitim öğrenci sayısı olağanüstü bir şekilde azaldı. Ve önüne geçilmedikçe azalmaya devam edeceği öngörülmektedir. 2011-2012 eğitim öğretim yılında 5 yaş grubunda okullaşma oranı %65,69 iken 4+4+4 eğitim sisteminden sonra bu sayı 2012-2013 eğitim öğretim yılında %39,72 ‘ye kadar gerilemiştir. Bu eğitime vurulmuş bir darbedir.

Okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması gerekçesi ile çocukların kaderi anne ve babanın inisiyatifine terk edilmiştir. Bu da okul öncesi çağındaki birçok çocuğun en verimli yıllarını televizyon ve bilgisayar oyunları başında heba etmesine, en önemli eğitim kademesinden mahrum kalmasına sebep olmuştur. Okul öncesi eğitimin gelişmiş ülkelerde okullaşma oranının %100 olması bir tesadüf değildir. Türkiye’nin de bir an önce gelişmiş ülkeler arasına girebilmesi için okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilerek 5 yaş grubu okullaşma oranı %100 e çıkarılmalıdır. Okul öncesi eğitim daha fazla vakit kaybedilmeden 2014-2015 eğitim öğretim yılında zorunlu olmalı ve eğitim sistemi 1+4+4+4 seklinde değiştirilmelidir. Bu sistemin değiştirilmesi için alt yapı yetersizliği var denilmesine, biz okul öncesi eğitim uzmanlarınca inanılmamaktadır.

Alt yapı çalışmalarının, 2010 yılından bugüne bize verilen sözlerden yola çıkarak tamamlandığını düşünmekteyiz. Bu konuda yetkililerin bir an önce işe koyulmasını, bu derece önemli eğitim kademesinin daha fazla ihmal edilmeden eğitime kazandırılmasını ve öğretimin kalitesi açısından bu eğitimin farklı branşlarca ve ücretli öğretmenlerle değil işin uzmanları olan okul öncesi eğitim mezunlarıyla yürütülmesini, bu yönde gerekli önemin verilebilmesi için okul öncesi öğretmen alımlarının arttırılmasını talep etmekteyiz.”(gazetekamu)

ÖSYM`nin 2010`dan Bu Yana Sınav Skandalları

0

TEOG sınavında yaşanan kopya nedeniyle yüzdelik dilimlerin yeniden belirlenmesi eğitim dünyamızda son 4-5 yıldan bu yana yaşanan skandalların sonuncusu oldu. İşte her yıl ‘çaktığımız’ ve sürekli yeni skandalların eklendiği sınavların dökümü…

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere düzenlenen merkezi sınavlarda her defasında yeni skandallar yaşanması sıradanlaştı. Sürekli değişen eğitim sistemiyle birlikte neredeyse insan hayatının tek belirleyicisi haline gelen sınavlarda da her yıl yapılan değişiklikler tam bir kafa karışıklığı yarattı. Ancak bu da yetmezmiş gibi kopya, şifre, yanlış soru sorulması, soru kitapçıklarının çalınması, bazen sınav sırasında internete düşen soruların artık ‘resmen’ açıklanmaması, kaybolan ya da hatalı sınav evrakları, yanlış hesaplama, yetersiz kadrolaşma iddiaları ile sınav yapan kurumlar neredeyse her defasında ‘çakmaya’ başladı.

ÖSYM’YE KİM, NASIL İNANIR?

Türkiye ‘de sınav denince ilk akla gelen adres olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 1974′teki kuruluşundan bu yana başta üniversite giriş sınavları olmak üzere her neslin hayatında belirleyici oldu. Ülke çapında merkezi olarak sınav yapmanın yükümlülüğünü üstlenme noktasında uzun yıllar boyunca çok da tartışılmadı. Gerek sınavlarda sorulan sorular, gerekse açıklanan sonuçlar genel olarak kabul gördü. Hatalı olduğu iddia edilen sorular ya da evrak hataları gündeme geldiğinde de bu çok önemli bir iddia olarak görüldü ve ÖSYM’nin doyurucu bir açıklama yapması beklendi. Bu açıklamalar da genellikle kabul gördü. 2010 öncesinin en büyük iki skandal ise 1999′da ÖSS, 2009′da ise KPSS sınav sorularının çalınmasıydı. Her iki sınav da iptal edildi.

2010′dan bu yana ise hem düzenlediği sınav sayısı hem de hayatlarına karar verdiği insan sayısı katlanarak artsa da ÖSYM, ‘inandırıcı olma’ konusunda beklentiyi en aza indirmiş görünüyor. Zira ÖSYM kurulduğundan bu yana yaklaşık 120 bin aday çeşitli gerekçelerle itiraz ederken, söz konusu itirazların yüzde 77′si 4 yıl önce kurumun başına geçen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir döneminde yaşandı.

MİLLİ EĞİTİM DE ÖSYM İLE YARIŞIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı da ÖSYM ile birlikte en çok sınav yapan kurum. Bakanlık temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavları dışında ehliyetten mesleki değerlendirmeye kadar her yıl yaklaşık 50 farklı sınav yapıyor. Ancak MEB’in sınav ‘başarısı’ da ÖSYM’den geri kalmıyor! Son olarak TEOG sınavında yaşanan ve kopya gerekçesiyle yüzdelik dilimlerin yeniden belirleneceği açıklaması milyonlarca öğrenci ve veliyi sarstı. Ancak ilginç bir şekilde bu durum da neredeyse ‘normalleşmiş’ görünüyor. Eskiden bir tek soru nedeniyle günlerce süren tartışmalar yürüten basının ve siyasilerin de ilgisi azaldı.

Tüm bu sınav başarısızlıklarının arkasında ise aslında ‘kopya çekerek’ de olsa yanıtlamaya çalışılmayan tek soru var: İnanılır, şeffaf, kesin ve tartışılmaz sınavlar nasıl yapılacak?

Sınav: Skandal!

2010′dan bu yana öne çıkan sınav skandalları:

- 2010 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Eğitim Bilimleri sınavında 500 aday, tüm soruları bilerek, tam puan aldı. Ancak bir önceki yılın sınavında tam puan alan aday çıkmamıştı. 500 kişinin birden tam puan alması soruların sınav öncesi çalındığı iddialarına neden oldu. Sınav birincileri arasında evli çiftler, kardeşler ve arkadaşlar olunca YÖK sınavın kısmen iptaline karar verdi. Eğitim Bilimleri Sınavı 40 gün sonra yeniden yapıldı. Ancak bu süreçte ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan görevinden istifa etti. Yerine Ali Demir geldi.

- 2010 SBS’de bazı öğrencilerin okul başarı puanının yanlış hesaplanması nedeniyle tüm sıralama değişti.

- 2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) ‘şifre’ olduğu ortaya çıktı. ÖSYM Başkanı Ali Demir önce reddetti sonra, “Şifre var, kopya yok” dedi. Sınav sonuçları tüm bu tartışmaların gölgesinde açıklandı. ÖSYM, şifreleme yoluyla çözülebilen kitapçıkların adaylara hiç dağıtılmadığını açıkladı. ÖSYM Başkanı, adaylara tek tek mektup yazarak, bunu bizzat bildirdi. Aynı sınavda bazı öğrencilerin puanları yanlış hesaplandı ve Diyarbakır’daki bir öğrencinin cevap anahtarı kayboldu.

- 2011 Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) Manisa’dan katılacak olan Ebru Pınar YGS sonuçlarının açıklandığı ilk gün internetten başarısız olduğunu öğrendi. İkinci gün girdiğinde ise “LYS’ye girebilir” sonucunu gördü. ÖSYM’nin internet sitesinden kendi adına aynı sınav için çıkan her iki sonucun da çıktısını aldı. Benzer bir olay da Bursa’da yaşandı. Bursa’dan sınava giren Ece Akyüz isimli öğrencinin sınav sonuç formunda aldığı puan 133 olarak görünüyordu ve ‘LYS’ye giremez’ notu vardı. Hastanede lösemi tedavisi gören genç kız, sonucu öğrenince sinir krizi geçirdi. Bir gün sonra ÖSYM ile görüşüldü ve tekrar bir sonuç formu alındı. Bu kez durum farklıydı. Sonuç formunda Ece Akyüz’ün 427 puan aldığı ve LYS’ye girebileceği yazıyordu.

- Yine 2011 YGS’de ÖSYM, bazı adayların sınav sonucu ve başarı sıralamasını aynı hesapladı. Denizli Çivril’de ortaya çıkan Kadriye Yöndem ve Ömer Çetinkaya adlı adayların eşit ağırlık YGS-5 puanlarının ve YGS-5 başarı sırasının aynı olduğu görüldü. Buna göre farklı netler yapan her iki adayın YGS-5 puanları 385.788 ve YGS-5 başarı sıraları da 0048656 olarak hesaplanmıştı!

- 2011′de 9 bin 750 başpolis kadrosu için açılan sınava 50 bin aday katıldı. ‘Yerel kontenjan’ uygulanınca bir ilde ’40 net’ yapan sınavı kazandı, başka bir ilden 70 nete imza atanan ‘başarısız’ oldu.

- 2011 ALES’te İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki sınav, hatalı kitapçık gelmesi nedeniyle geç başladı, Manisa’dan yedek kitapçıklar getirilince, sınav yapılabildi.

- 2011 yurtdışı yükseköğretim diplomaları denkliği için seviye tespit sınavında, 100 sorudan 75′i önceki yılın soruları olduğu için iptal edildi.

- 2012′de 1589 kişinin katıldığı avukatlıktan yargıçlığa geçiş sınavında AKP Merzifon belediye meclis üyesi karı koca, birinci ve ikinci olarak kazandı. Bir başka evli çift de sınavın 16 ve 17′incisi oldu.

- 2012 KPSS’de 2. oturum devam ederken iki farklı kaynaktan sabah oturumunda sorulan sorular internete düştü.

- Sapanca’da 2013 SBS’ye giren bir öğrencinin soru kitapçığı ve cevap kağıdı çöp kutusunda bulundu.

- Yine 2013 SBS’de Mersinli Gizem Gül Türkkan’ın ilk sonucu açıklandığında sistemde 485.291 olan SBS puanı sonradan 337.291′e düştü.

- Ankara 18. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2013′te son kez 8. sınıflar için yaptığı Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) yürütmesini durdurdu. SBS yabancı dil testinde 718 adayın sonuçlarının yanlış hesaplanması üzerine yapılan başvuruyu değerlendiren 18. İdare Mahkemesi kararında, “Seviye Belirleme Sınavı’na katılan 1 milyon 112 bin 604 öğrenci için dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşabileceği tartışmasızdır” denildi.

- Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği 2013 Komiser Yardımcılığı Sınavı’ndaki soruların önceden bazı kişilere verildiği, sınav salonlarına soru kitapçığı kutularının açılmış olarak getirildiği, süreye uyulmadığı iddiaları gündeme geldi.

- Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde, Kandilli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’ni bitiren ve 2014-2015 eğitim sezonunda sınavsız ön lisans programına yerleşmek isteyen 39 öğrenci, ÖSYM’de okulun tür kodunun farklı yer alması nedeniyle bu haktan yararlanamadıklarını açıkladı.

- Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) ilk dönem sonuçları açıklandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf gayrimüslim öğrenciler e-okul sistemine ‘G’ yani “Sınava girmedi” diye kodlanıp sıfır almış gibi işlem gördüler ve 33.34′e varan puan kaybı yaşadılar.

- Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay kararı üzerine TEOG 2014 birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarda kopya tespiti nedeniyle bütün öğrencilerin yüzdelik dilimlerinin yeniden hesaplandığını açıkladı.(gazetekamu)

Yılın Öğretmeni KPSS Kitabında 20 Soru Tutturdu

0

Türkiye geneli yapılan oylama ile yılın öğretmeni seçilen Şırnaklı öğretmen Hamza Tatar’ın, YGS, LYS ve KPSS alanlarında yazdığı 136 sayfalık kitapta, ÖSYM’nin son KPSS sınavında 20 soru tutturarak büyük bir başarıya imza attı.

2004′te Şırnak’ta göreve başlayan ve Şırnaklı öğrencilere gönüllü olarak ücretsiz ders verip, öğrencilerin üniversiteyi kazanmasında önemli bir katkısı olan Şırnak Çok Programlı Lisesi tarih öğretmeni Hamza Tatar’ın’Üçü bir arada’ sloganıyla yazmış olduğu YGS, LYS ve KPSS tarih kitabı son yılların en zor tarih sorularının sorulduğu KPSS lisans sınavında, yazdığı 136 sayfalık kitap ile tam 20 soru tutturarak büyük bir başarıya imza attı.

Kitabının en pratik tarafının 136 sayfa olduğunu belirten Tatar, uyarılar, notlar, unutma şeklindeki kısımların öğrenciye çok büyük kolaylıklar sağladığını söyledi. Son KPSS’de 20 soru tutturduğunu kaydeden Tatar, durumun kendileri açısından büyük bir sevinç kaynağı olduğunu dile getirdi. Şırnak’ın isminin olumsuz olaylarla kötü olaylarla anılması değil de, böyle güzel gelişmelerle, eğitime önem veren gelişmelerle öne çıkmasını istediklerini anlatan Tatar, “Ben kendi adıma da 10 yıldır bu görevi yapıyorum.

Hem okulda hem dışarıda yaptığımız kurslarla öğrencilere olabildiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Umarım artık Şırnak’ımız kötü olaylarla değil de, eğitim, kültürel, sanatsal faaliyetlerle anılır diye umut ediyorum” dedi.

Düzenli çalışan bir öğrencinin 1 ayda kitabı bitirip konuların geneline hakim olabileceğini dile getiren Tatar, öğrencilerin tarih dersinden korkmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Marmara Üniversitesi coğrafya bölümünden bu sene mezun olan Suzan Taşar, KPSS’ye Hamza hocanın kitabı ile hazırlandığını belirtti. Taşar, ”Özellikle hocamın da belirttiği gibi Türkiye tarihinin en zor dönemini tamamen nokta atışı şeklinde bu kitaptan yapabildim. Soruların yüzde 80′ini cevapladım ve tamamını bu kitaba borçluyum. Bütün YGS, LYS, KPSS’ye hazırlanan bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum kitabı” diye konuştu.

Şemsettin Taşar adlı öğrenci ise, “Hamza hocanın kitap çıkarması bizi çok gururlandırdı” şeklinde konuştu.(memurhaber)

Ziraat Bankası`ndan Senenin Büyük Alımı

0

Ziraat Bankası 1000 adet Önlisans mezunu Banko Görevlisi ve 1000 adet lisans mezunu servis görevlisi almak için ilan verdi.

2014 BANKO GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI 

Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 1.000 Banko Görevlisi istihdam

edilecektir.

Görev Tanımı: Müşterilerimizin bankoda gerçekleştirilen tahsilat ve ödeme işlemlerini yürütmek,

Bankamız ürünlerinin tanıtımına yardımcı olmak.

Banko Görevlisi unvanlı personel en az 1 yıl şube bankolarımızda Banko Asistanı görev pozisyonunda

çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya

operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

Banka Hazırlık DVD Seti için Tıklayınız

 

Genel Hususlar 

• Banko Görevlisi adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam

edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır,

(Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma

yapılacaktır.)

• Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,

• Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev

alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,

• Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup,

başka bir İl’e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olabilecektir.

Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna

göre yapmaları gerekmektedir,

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,

Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri,

Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir,

• Adayın başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir,

• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile

değiştirebilecektir,

• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir,

• Banko Görevlisi sınavına başvuran adaylar Servis Görevlisi işe alım sınavına başvuramaz.

 

Adaylarda Aranan Şartlar 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

3. 01.01.1988 ve sonrası doğumlu olmak,

4. Üniversitelerin veya yüksek okulların sadece 2 yıllık eğitim veren bölümlerinin herhangi birinden

mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında

öğrenci belgesi /diploma kontrolü yapılacaktır.)

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı

bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama

öncesinde istenecektir.)

9. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

 

Başvuru Süreci 

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması 

Banko Görevlisi unvanı için 11 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan,

sınav maliyeti olarak 50 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin

tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu

Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır.) Sınav ücreti 14 Temmuz – 8 Ağustos 2014 tarihleri arasında

T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Banko Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, TC

Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla

yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların

bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

 

Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

 

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması 

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 14 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 10 Ağustos 2014 Pazar

saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu

Üniversitesi’nin  http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru

için “Banko Görevlisi Sınavı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın

son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı

bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar: 

• Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,

• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul

edilmeyecektir,

• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda

bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,

• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul

etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan

sorumlu olur,

• Sınava başvurmayan/başvuramayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava

alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

 

Sınav Süreci

Sınav Daveti 

• Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 29 Eylül 2014

Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet

adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

 

Yazılı Sınav 

• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 11 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 10:00’ da başlayacak

olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik

belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle

yasaktır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Sınav Süresi: 120 dakika

• Soru Sayısı :100 adet


Sınav Konuları: 

Genel Yetenek : 50 soru

Genel Kültür : 50 soru 

 

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti 

• Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup değerlendirme adayların

tercih ettikleri illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek

için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan

60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.

• Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 3 katı aday (son adayla aynı puanı alan

adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

• Sınav Sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden

açıklanacaktır.

• Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.

• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet

sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.

 

Mülakat ve Nihai Değerlendirme 

• Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi

gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr adresi aracılığıyla duyurulacaktır.

• Mülakatta 60`ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil

edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

• Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

• Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve

ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan

edilecektir.

 

BANKO GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK İLLER 

(İLE BAĞLI İLÇELER DAHİLDİR) 

 

SINAV MERKEZİ ALIM YAPILACAK İL 

ADANA

ADANA

İSTANBUL AVRUPA

İSTANBUL AVRUPA

HATAY EDİRNE

MERSİN KIRKLARELİ

OSMANİYE TEKİRDAĞ

ANKARA

ANKARA

İZMİR

İZMİR

ÇANKIRI MANİSA

KIRIKKALE UŞAK

ANTALYA

ANTALYA

KAYSERİ

KAYSERİ

BURDUR KIRŞEHİR

ISPARTA NEVŞEHİR

BURSA

BALIKESİR YOZGAT

BURSA

KOCAELİ

BOLU

ÇANAKKALE KOCAELİ

YALOVA SAKARYA

DENİZLİ

AYDIN DÜZCE

DENİZLİ

KONYA

KONYA

MUĞLA NİĞDE

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR AKSARAY

MARDİN KARAMAN

SİİRT

SAMSUN

AMASYA

BATMAN ÇORUM

ŞIRNAK ORDU

ELAZIĞ

BİNGÖL SAMSUN

ELAZIĞ SİNOP

MALATYA

SİVAS

ERZİNCAN

TUNCELİ SİVAS

ERZURUM

ERZURUM TOKAT

KARS

TRABZON

ARTVİN

BAYBURT GİRESUN

ARDAHAN GÜMÜŞHANE

IĞDIR RİZE

ESKİŞEHİR

AFYON TRABZON

BİLECİK

VAN

AĞRI

ESKİŞEHİR BİTLİS

KÜTAHYA HAKKARİ

GAZİANTEP

ADIYAMAN MUŞ

GAZİANTEP VAN

KAHRAMANMARAŞ

ZONGULDAK

KASTAMONU

ŞANLIURFA ZONGULDAK

KİLİS BARTIN

İSTANBUL

ANADOLU İSTANBUL ANADOLU KARABÜK

2014 SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI

Bankamızın yurt genelinde bulunan şube ve birimlerde görevlendirilmek üzere; 1.000 Servis Görevlisi

istihdam edilecektir.

Görev Tanımı: Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürüterek müşterilerimize etkin

hizmet sunmak.

Servis Görevlisi unvanlı personel, en az 6 ay şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda

çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya

operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

 

Banka Hazırlık DVD Seti için Tıklayınız

Genel Hususlar

• Servis Görevlisi adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam

edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır,

(Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma

yapılacaktır.)
• Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,
• Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev

alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,
• Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup,

başka bir İl’e tayinleri ancak zaruri nedenler ve Banka ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olabilecektir.

Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna

göre yapmaları gerekmektedir.
• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,

Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri,

Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak) gerçekleştirilecektir,
• Adayın, başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir,
• Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydı ile

değiştirebilecektir,
• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir,
• Servis Görevlisi sınavına başvuran adaylar Banko Görevlisi sınavına başvuramazlar.
Adaylarda Aranan Şartlar

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca

onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun

olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis

veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas  gibi yüz kızartıcı veya

şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı

bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama

öncesinde istenecektir)
8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da

askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

 

Başvuru Süreci

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Servis Görevlisi unvanı için 11 Ekim 2014 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan,  sınav maliyeti olarak 50 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 14 Temmuz-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, TC  Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla  yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların  bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 14 Temmuz -10 Ağustos 2014 Pazar günü saat 24.00’e

kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin

http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için “Servis Görevlisi Sınavı Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

• Formdaki alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
• Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul

edilmeyecektir,
• İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda

bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
• Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul

etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan

sorumlu olur,
• Sınava başvurmayan/başvuramayan, başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava

alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Sınav Süreci

Sınav Daveti

• Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
• Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 29 Eylül 2014

Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet

adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
• Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

 

Yazılı Sınav

• Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 11 Ekim 2014 Cumartesi günü saat 10:00 ’da başlayacak

olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

• Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik

belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

• Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

• Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle

yasaktır.

• Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır

• Sınav Süresi: 120 dakika

• Soru Sayısı : 100 adet
• Sınav Konuları:

Genel Yetenek :30 soru

Genel Kültür :30 soru

Alan Bilgisi :40 soru

İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Banka Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)

Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak

Hukuku)

Muhasebe (Genel Muhasebe)

 

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

• Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup değerlendirme adayların

tercih ettikleri illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Başarı sıralamasına girmek

için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınavdan

60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için tek koşul olmayıp, ön koşullardan bir tanesidir.

• Her il için en yüksek puanlı adaydan başlayarak, ihtiyacın 3 katı aday (son adayla aynı puanı alan

adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

• Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden

açıklanacaktır.

• Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.

• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın (www.ziraatbank.com.tr) internet

sitesinde ilan edilerek, mülakata davet edilecektir.

 

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

• Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken

belgeler www.ziraatbank.com.tr adresi aracılığıyla duyurulacaktır.

• Mülakatta 60’ın altında puan alan adaylar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil

edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır.

• Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik

ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır.

• Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve

ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan

edilecektir.

 

SERVİS GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK İLLER

(İLE BAĞLI İLÇELER DAHİLDİR)

 

SINAV MERKEZİ ALIM YAPILACAK İL

ADANA

ADANA

İSTANBUL AVRUPA

İSTANBUL AVRUPA

HATAY EDİRNE

MERSİN KIRKLARELİ

OSMANİYE TEKİRDAĞ

ANKARA

ANKARA

İZMİR

İZMİR

ÇANKIRI MANİSA

KIRIKKALE UŞAK

ANTALYA

ANTALYA

KAYSERİ

KAYSERİ

BURDUR KIRŞEHİR

ISPARTA NEVŞEHİR

BURSA

BALIKESİR YOZGAT

BURSA

KOCAELİ

BOLU

ÇANAKKALE KOCAELİ

YALOVA SAKARYA

DENİZLİ

AYDIN DÜZCE

DENİZLİ

KONYA

KONYA

MUĞLA NİĞDE

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR AKSARAY

MARDİN KARAMAN

SİİRT

SAMSUN

AMASYA

BATMAN ÇORUM

ŞIRNAK ORDU

ELAZIĞ

BİNGÖL SAMSUN

ELAZIĞ SİNOP

MALATYA

SİVAS

ERZİNCAN

TUNCELİ SİVAS

ERZURUM

ERZURUM TOKAT

KARS

TRABZON

ARTVİN

BAYBURT GİRESUN

ARDAHAN GÜMÜŞHANE

IĞDIR RİZE

ESKİŞEHİR

AFYON TRABZON

BİLECİK

VAN

AĞRI

ESKİŞEHİR BİTLİS

KÜTAHYA HAKKARİ

GAZİANTEP

ADIYAMAN MUŞ

GAZİANTEP VAN

KAHRAMANMARAŞ

ZONGULDAK

KASTAMONU

ŞANLIURFA ZONGULDAK

KİLİS BARTIN

İSTANBUL

ANADOLU İSTANBUL ANADOLU KARABÜK

POMEM Hakkında Tüm Detaylar

0

2014 KPSS lisans puanları açıklandı. Daha önce bahsettiğimiz kurumsal alımlardan birisi de POMEM alımları. Adaylarımızdan gelen sorular çerçevesinde üyelerimizi bilgilendirmek istiyoruz.

POMEM nedir?

POMEM’in açılımı, Polis Meslek Eğitim Merkezleridir. Bu merkezler, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.

POMEM eğitimi ne kadar sürüyor?

Yönetmeliğe göre eğitim süresi en az 6 aydır. Haftada en çok 30 saat ders verilir. Çarşamba günleri öğleden sonra ders yerine sosyal aktiviteler yapılır.

Hangi şehirlerde eğitim veriliyor?

Şuan Türkiye’de 7 şehirde POMEM bulunuyor ve eğitim buralarda veriliyor. İstanbul, Karabük, Amasya, Çankırı, Mersin, İzmir ve Bilecik’te POMEM bulunmaktadır.

POMEM giriş şartları nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 162 santimetreden kısa boylu olmamak.

d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idari yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

1) Mahküm olmamak.

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.

h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, şartları aranır.

Hangi bölüm mezunları başvurabilir?

Bölüm ayrımı yok. herhangi bir lisans(4 yıllık) mezunu olanlar POMEM’e başvuru yapabilir.

KPSS’den kaç puan gerekiyor?

Başvuru için KPSS’den en az 60 puan almak yeterlidir.

Başvuruda hangi evraklar isteniyor?

a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu

e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,

g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.

ğ) Bir (1) adet yarım kapak dosya,

İstenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile teslim alınır ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Nerelere başvuru yapılabiliyor?

Müracaat İşlemleri,adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğüne yapılacaktır.

Değerlendirme ve Seçme İşlemleri,adayın ikamet ettiği İl’e göre belirlenecek Bölge Merkezlerinde olacaktır.

Değerlendirme ve seçme işlemleri nasıl oluyor?

Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir.

Kurul, adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.

a) İlk aşamada; Kurul, adayların fiziki görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,

2) Kendisinden istenileni kavrama,

3) Kendine güven duyma,

4) İfade etme yeteneği,

5) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

c) Üçüncü aşamada; adayın fiziki yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fiziki yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50′sini aşması gerekir.

Değerlendirme ve fiziki yeterlik aşamalarından herhangi birinde “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.

Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” veya “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” şeklinde karar verilir. Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

Değerlendirme sonuçlarına göre “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır.

Kurul kararları kesindir.

Hakkında “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

Başarı Listesinin Düzenlenmesi

Genel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fiziki yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması halinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30′u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri

Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim öğretime başladıktan sonra yapılmaktadır.(memurlar.net)

2014 KPSS Yerleştirme Süreci Nasıl İşleyecek?

0

2014 KPSS sonuçları açıklandı. Adaylar bir an önce puanlarıyla kamuya girmek için sabırsızlanıyorlar. Bunlardan en revaçta olanı ise hiçbir torpil kayırmacılık olmadan yapılan merkezi atamalar.

Merkezi Memur Yerleştirmesi, ÖSYM tarafından yürütülüyor. KPSS puanı ile memur alımı yapmak isteyen kamu kurumlarının  kadroları bu yerleştirme sırasında, bir tercih kılavuzu ile duyuruluyor

Puanlar nasıl kullanılacak?

KPSS puanını elde etmiş olmak kamuya girmenin aşamalarından sadece birisidir. Bundan sonraki süreç adayların alım ilanları takip  ederek bu alımlara başvuru yapmaktır. Bu alımların kimisi sadece puan esaslı tercih şeklinde, kimisi ise başvuru sonrasında  kurum  tarafından sınav yapılması şeklinde olacak.

İlanları  takip  etmek

KPSS puanı olan adayların şuan yapacakları tek şey  kurumların  personel alım ilanlarını  takip  etmek.

Yerleştirme türleri

KPSS puanı ile yapılan alımlar merkezi yerleştirme ve  kurumsal  alımlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım alınan personel statüsü açısından değil, adayın aynı puanla tekrar tercih yapabilme  imkanı  açısından önemlidir.

Merkezi yerleştirme nedir?

Devlet  Personel Başkanlığı’nın ülke genelindeki tüm kamu  kurumlarından  personel talebi toplayarak oluşturduğu listedeki kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmasıdır.

Yılda iki kez (Kasım-Haziran) yapılır. Merkezi yerleştirme ile kadrolu memur ile 399 KİT sözleşmeli personel alınır.

ÖSYM’nin yaptığı her yerleştirme merkezi alım mıdır?

Hayır. Bir yerleştirmeyi ÖSYM’nin yapması merkezi alım olduğunu göstermez. Sadece DPB tarafından hazırlanan listeler için yapılan tercih sonucunda yapılan yerleştirmeler merkezi yerleştirmedir. Buradaki temel kriter merkezi alımlarda bir değil birden fazla ve  farklı   kuruma  yerleştirme yapılmasıdır. Bu alımları merkezi yapan durum da budur.

Merkezi alımda hangi  kurumlar  var?

Bu belli ve sabit bir bilgi değildir. her merkezi alımda  farklı   kurumlar ,  farklı  sayılar ve  farklı  unvanlara yerleştirme yapılmaktadır. Bir yerleştirmede kontenjan isteyen  kurum  bir sonrakinde istemeyebilir.

Ama genel olarak bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarına, belediyelere, il  özel  idarelerine, üniversitelere, KİT’lere ve diğer kamu  kurumlarına  yerleştirme yapılmaktadır.

MEB öğretmen ataması merkezi yerleştirme midir?

Hayır. MEB ataması kesinlikle  kurumsal  bir alımdır. Çünkü tek bir  kuruma  alım yapılmaktadır. bir kere de 30 bin -50 bin öğretmen alınması bu durumu değiştirmez. Tabi bu durum öğretmen alımı için geçerlidir. çünkü MEB için diğer memur alımları zaten merkezi alım ile olmaktadır.

Merkezi yerleştirmede torpil olabilir mi?

Hayır. Merkezi yerleştirmede, adaylar 30 tane tercih yapar. Sistem en  yüksek  puanlı adaydan başlayarak her adayın ilk tercihinden itibaren tercihlerini kontrol ederek boş olan tercihine yerleştirir. Tercihlerinin hepsi dolu ise o aday boşta kalır ve diğer adaya geçer. Sistem bu şekilde işler.

Merkezi alımlarda tek kriter puandır. Tamamen bilgisayar  odaklı  bir yerleştirme yapılır ve dışarıdan müdahale olması mümkün değildir. Bunun aksini savunanların hala neye dayanarak  lekelemeye çalıştıklarını anlayamamaktayız.

Merkezi yerleştirmedeki istihdam türleri

Adaylar için merkezi alımların favori olmasının iki sebebi var. birisi bu alımlarda torpil  işlememesidir . İkincisi ise bu alımlarda sadece kadrolu memurluğa alım yapıldığının düşünülmesidir. Ancak merkezi yerleştirmelerde iki çeşit kontenjan vardır. bunlar kadrolu memurluk ve 300 KİT sözleşmeli personel pozisyonlarıdır.

Kadro sayılarının belirlenişi

Öncelikle  kurumlar  hangi unvanlarda ve kaç tane personel alacaklarını DPB’ye bildirirler. DPB bunların şartlara  uygunluğunu  inceler ve yerine göre ufak tefek değişiklikler de yapabilmektedir. Bu kontenjanlar birleştirilip tek liste haline getirildikten sonra ÖSYM’ye gönderilir. ÖSYM bunları yayımlayarak adaylardan tercih alır.

Kurumsal  alım nedir?

Yukarıda tanımladığımız ve aşağıda  tarihlerini  verdiğimiz alımlar haricindeki personel alımlarının hepsi  kurumsal  alımdır. Bu alımlar memur, sözleşmeli personel, işçi gibi statüler için olabilir.

Kaç merkezi yerleştirme var?

KPSS puanları 2  yıl  geçerlidir. bu süre içinde 4 tane merkezi yerleştirme olmaktadır. Bu alımlar Kasım ve Haziran aylarında yapılmaktadır.

2014 KPSS puanları ile 2014 Kasım, 2015 Haziran, 2015 Kasım ve 2016 Haziran aylarında olmak üzere toplam dört adet merkezi yerleştirme yapılacaktır.

Merkezi yerleştirmede tercih kuralı

Tercihler için hiç unutulmaması gereken önemli kural şudur:”merkezi alımda yerleşen bir aday, aynı puanla bir daha merkezi alımda yerleşemez” yani 2014 puanı ile Kasım’da merkezi alımda yerleşen bir aday 2016 KPSS’ye kadar yapılacak olan diğer 3 merkezi alımda tercih yapamaz. (ancak diğer  kurumsal alımlarda defalarca puanını kullanabilir)

Kasım’daki merkezi yerleştirme

17-26 Kasım  tarihleri  arasında 2014 puanlarıyla ilk merkezi yerleştirme yapılacak. Bu yerleştirmede hangi  kuruma  ve hangi unvanlara alım yapılacak belli değil. Çünkü henüz talepler başlamadı. Ancak şunu belirtelim ki bu yerleştirmedeki kontenjan sayısının geçtiğimiz Haziran’da olduğu gibi düşük olacağı (hatta hazirandan daha düşük) olacağı ortadadır. Çünkü Ocak ayında yürürlüğe giren  Bütçe Kanunu ile 2014 yılı için çok düşük kadro sayısı verilmişti.

2015′teki merkezi yerleştirmeler

2015 yılında genel seçim olacağı bir çok  kişi  tarafından  Bütçe  Kanunu ile 2015 için verilecek kadro sayısının da  yüksek  olacağı algısını yaratmaktadır. Ancak 2014 yılında yerel seçim ve cumhurbaşkanlığı olduğu halde  bütçe  kanunu ile çok düşük kadro verilmiş olması, 2015 için de aynı olumsuz durumun yaşanacağı kaygısını artırıyor.

2014 Öğretmen Atamaları Hangi Branşlarda Olacak?

0

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2014-2015 eğitim öğretim yılı için yapacağı 40 bin öğretmen ataması alan çalışmalarını tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2014-2015 eğitim öğretim yılı için yapacağı 40 bin öğretmen ataması alan çalışmalarını tamamladı.

Son 10 yılda 417 bin 996 öğretmen atamasıyla rekor kırılırken, 28 Şubat’ta atılan ve aralarında çok sayıda başörtülünün de olduğu bin 17 öğretmenin de ataması yapıldı. Bu ay yapılacak 40 bin atamada en çok kontenjan Din Kültürü ile İngilizce’ye ayrıldı.Tuğba Ceyhan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2014-2015 eğitim öğretim yılı için yapacağı 40 bin öğretmen ataması alan çalışmalarını tamamladı. Buna göre atamalarda ilk sırayı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce öğretmenliği aldı. 28 Şubat mağduru olan öğrenmenden bin 17′sini yeniden atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarında son on yılda büyük atak yaptı. Bakanlık, yaptığı atama sayısında her yıl artışa giderek son on yılda 417 bin 996 öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Yapılan atama sayılarına bakıldığında ise atamaların 666′sı milli sporcu kontenjanından yapılırken bin 582′si ise engelli kontenjanından atandı. Atamalarda, 28 Şubat döneminde zor günler geçiren ve görevinden ayrılan ya da atılan öğretmenlere de fırsat tanındı. Hükümetin aralarında çok sayıda başörtülülerin de 28 Şubat mağdurlarına tanıdığı geri dönüş hakkından yararlanarak yeniden öğretmen olarak atananların sayısı bin 17 olarak kayıtlara geçti.

Din Kültürü ve İngilizce

Öte yandan Bakanlığın ağustos ayında yapacağı atamalarda duyulan ihtiyaç alanları ise belirlendi. Buna göre en çok ihtiyaç duyulan alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği oldu. İngilizce ve Özel Eğitim ve Rehberlik, Sınıf ve İlköğretim Matematik öğretmenlikleri de en çok ihtiyaç duyulan diğer alanlar arasında yer aldı. Diğer alanlar ise şöyle: “Türkçe, Beden Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri, Matematik, Biyoloji.”

En çok Türkmen, Azeri ve İranlı öğrenciler geliyor

Türkiye’de eğitim gören 48 bin 183 yabancı öğrenciler içinde ilk sırayı 6 bin 941 kişiyle Türkmenistan aldı. İkinciliği ise 6 bin 901 ile Azerbaycan ve 4 bin 343 ile İran en fazla öğrenci gönderen ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı. Tek öğrencisi olan ülkeler ise Barbados, Burkina Faso, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Grenada, Küba, Ukrayna, Umman olarak sıralandı. LYabancı uyruklu öğrencilerin en çok tercih edildiği üniversitelerde ise ilk sırayı 3 bin 51 ile İstanbul Üniversitesi aldı. 2 bin 146 öğrenci Marmara Üniversitesi’ni, 2 bin 78 öğrenci Anadolu Üniversitesi’ni, 2 bin 18 öğrenci Ankara Üniversitesi’ni, bin 695 öğrenci Gazi Üniversitesi’ni, bin 424 öğrenci ise Atatürk Üniversitesi’ni tercih etti. En az tercih edilen üniversiteler sıralamasında ise bir öğrenci ile Tunceli Üniversitesi, 4 öğrenci ile Artvin Çoruh Üniversitesi ve 8 öğrenciyle Bozok Üniversitesi yer aldı.

Star Gazetesi

Bakandan Açıklama Cumartesi de Okul Olabilir

0

Milli Eğitim Bakanı Avcı, öğrencilere okullarda hafta sonunda ücretsiz takviye dersleri verileceğini belirterek, “Haftanın 5 günü normal okulumuz olacak, isteyen çocuklarımız için takviye derslerimiz olacak.” açıklamasında bulundu.

Avcı, AK Parti İl Başkanlığı tarafından TÜLOMSAŞ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilere hafta sonunda ücretsiz takviye dersleri verileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğrencilere hafta sonunda ücretsiz takviye dersleri verileceğini, okulu bitirmiş çocukların da üniversiteye hazırlanma konusunda halk eğitim merkezlerinde benzer takviye kurslarından yararlanabileceğini ifade etti. Bakan Avcı şu açıklamayı yaptı;

“Biz her şeye takviye almak isteyen bütün çocuklarımız için dün Sayın Başbakanımızın İstanbul’daki bayramlaşma töreninde açıkladığı üzere, hafta sonunda ücretsiz takviye dersleri vereceğiz. Okulu bitirmiş çocuklarımız da üniversiteye hazırlanma konusunda takviyeye ihtiyaç duyuyorlarsa halk eğitim merkezlerinde benzer takviye kursları açacağız. Son günlerde özellikle sosyal medyada ‘Cumartesi günü de okul olacakmış, ders olacakmış’ diye bir kampanya başlatıldı. Hayır. Haftanın 5 günü normal okulumuz olacak, isteyen çocuklarımız için takviye derslerimiz olacak.”(eğitimtercihi)

Bülent Arınç Öğretmen Atması Açıklaması Yaptı

0

Başbakan Yardımcısı Arınç, “Bu sene şubat ayında 10 bin öğretmen ataması yapıldı. Şimdi de 5 bini bütçeden, 35 bini de değerli oylarınızla kabul edilirse 40 bin atamada yapılacak. 2014 yılı içerisinde tam 50 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak.” açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Bizim hükümetimiz döneminde 417 bin öğretmenin ataması yapıldı. Mevcut öğretmen sayısı 800 bin ise bizim dönemimizde sadece 12 yılda bunun yüzde 55′inin ataması yapılmıştır. Hiçbir cumhuriyet hükümeti zamanında bu kadar büyük ölçüde öğretmen ataması yapılmamıştır” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinde partisinin önergesi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye’de drama ve kangrene dönen bir atanamayan öğretmenler sorunu bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’de  şu an itibariyle 350 bin öğretmenin atama beklediğini ifade eden Altay, şöyle devam etti:

“(350 bin öğretmeni de işe alın) demiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın iç denetim raporu ’120 bin öğretmen ihtiyacı var’ diyor. Başbakan, ‘biz 12 yılda Türkiye ekonomisini bu kadar yaptık’ diyor. O zaman ihtiyaç olan 120 bin öğretmeni  niye sisteme dahil etmiyorsunuz? Bakanlık ‘bana 120 bin öğretmen lazım’ diyor. Siz ‘hadi bahşiş gibi ben bu sene 35 bin alacağım’ diyorsunuz. Bu tek kelimeyle siyasi hedefsizliktir. Türkiye bu kadar büyüdü, hükümet güçlü, parasız pulunuz varken bu öğretmenleri sokakta aç gezdiriyorsanız Allah bilir ama ne tuttuğunuz oruç, ne namaz kabul olur. Hepimizi öğretmenler buralara gönderdi. Öğretmenlere biraz saygı, vefa, biraz insanlık, bunu istiyoruz. Gelin bunu 100 bin yapalım. İddianız o ki Türkiye ekonomik sorunlarını aştı. Siz buna rağmen bu 100 bin insanın aç gezmesine, açıkta kalmasına seyirci kalıyorsanız sizi Cenab-ı Allah’ın affına havale ediyorum.”

“Bu yıl içerisinde 50 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak”

Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, önergede imzası bulunan CHP Grup Başkanvekili’nin atanamayan öğretmenlerden bahisle ironik bir konuşma yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu bir mesajdır, bu mesajı almaya hazır internette veya bir başka bloklarda toplanan arkadaşlarımız da vardır. Kendilerini öğretmenliğe atama hakkını bulan gençlerimiz vardır, yaşları ilerlemiş olanlar da vardır. Sayın Altay’ın şunu bilmesi lazım. Bizim hükümetimiz döneminde 417 bin öğretmenin ataması yapıldı. Mevcut öğretmen sayısı 800 bin ise bizim dönemimizde sadece 12 yılda bunun yüzde 55′inin ataması yapılmıştır. Hiçbir cumhuriyet hükümeti zamanında bu kadar büyük ölçüde öğretmen ataması yapılmamıştır. Bu sene şubat ayında 10  bin öğretmen ataması yapıldı. Şimdi de 5 bini bütçeden, 35 bini de değerli oylarınızla kabul edilirse 40 bin atamada yapılacak. 2014 yılı içerisinde tam 50 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak.”

Arınç, emekli olan öğretmen sayısının da 100 bin civarında olduğunu söyledi.

 ”Maç izler gibi hissetmeye başladım”

Bu arada tasarının görüşmeleri sırasında, madde ve madde üzerinde verilen önergelerin oylamasında muhalefetin sık sık karar yeter sayısı istedi. AK Parti milletvekilleri bazı oylamaların ardından karar yeter sayısının bulunmasını alkışladı.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu, gülerek, “Sayın milletvekilleri kendimi maç izler gibi hissetmeye başladım” dedi.(eğitimtercihi)

Bir Sonraki KPSS Ataması Ne Zaman?

0

2014 KPSS’ye binlerce insan hazırlanıyor ve akıllarında tek bir soru var puanınızla ilk tercihi ne zaman yapacağız? İşte bu soruya yanıt ÖSYM’nin 2014 yerleştirme takviminde cevap buldu.

2014 KPSS’ye hazırlanan adaylar en çok ne zaman tercih yapabileceklerini merak ediyorlardı daha öncesinde DPB belirlenen bir merkezi atama olacağını duyurmuştur. ÖSYM’de bu tarihlere göre takvimini güncellemiştir.

Sıra Yerleştirme Tercih Bildirim
Süresi
Başvuru Yeri
1. 2014-ÖMSS İle Engelli Memur Yerleştirme 27.01.2014
03.02.2014
www.osym.gov.tr
2. KPSS-2014/1: Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme 23.06.2014
02.07.2014
www.osym.gov.tr
3. KPSS-2014/2: Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme 17.11.2014
26.11.2014
www.osym.gov.tr

Lise/Önlisans KPSS Adayları Tarih`e Nasıl Çalışmalı?

0

KPSS Tarih Dersi çalışma taktiklerini sizler için aşağıda derledik, aşağıdaki maddelere dikkat ederek başarınızı artırabilirsiniz

Adayların zorlanacakları derslerden biri de KPSS de Tarih dersidir. Bu ders içinde yorum gerektiren sorular mutlaka vardır. Ancak Türkçe dersi gibi tüm soruları yoruma dayalı olmadığı; çoğu bilgiye dayalı yorum sorusu olduğundan, bilen aday için zor olmayacakken, KPSS Tarih bilgisi yeterli düzeyde olmayan ve eksik olan adaylar bu soruları yapmakta zorluk çekeceklerdir.

 

Bu sebeple,

Tarih dersinden konular çalışılıp ezber gerekenler ezberlenmeli, her konu ile ilgili önceki senelerde çıkmış sorular gözden geçirilmeli ve her konudan çıkabilecek soru tiplerine bakılmalıdır. Yine konu ile ilgili bol test çözülmeli. Deneme sınavlarına girilerek yapılamayan sorular tespit edilip noksanlıklarınız tamamlanmalıdır.

 

TARİH DERSİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN
1) Konular öğrenilirken neden ve sonuçları iyi kavranmalı,

2) Ezberlemeye değil yorum ve düşünülmeye yönelmeli.

3) Ders sırasında not tutulmalı. Önemli yerlerin altı çizilmeli,

4) Konular dersten sonra yüksek sesle tekrar edilmeli. İlgili sorular çözülmeli,

5) Konular bir bütün halinde öğrenilmeli. Anlaşılamayan yerler öğretmenlere, arkadaşlara sorulmalı,

6) Geçmiş yıllara ait sorular incelenmeli

Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er Alacak

0

Deniz Kuvvetleri Kom. Sözleşmeli Er Alım İlanı
Başvuru: 11.07.2014 – 31.07.2014

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

BEYLERBEYİ/İSTANBUL

 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

 

 

 

 

Bu kılavuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olmak için

başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Başvuru Tarihleri

26 Mayıs-31 Temmuz 2014

 

Başvuru Adresi

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

 

 

(PARA İLE SATILAMAZ)

Mayıs 2014

 

 

 

 

 

 

2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER

ALIM SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

 

 

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

 

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

 

 

3. ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.dzkk.tsk.tr VE http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

 

 

 

TANIMLAR

 

a. Sözleşmeli erbaş ve er;

 

Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

 

Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

 

Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

 

Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

 

Sözleşmeli erbaş ve erlerden tertip edildikleri birliklerde Dz.K.K.lığınca belirlenen süre hizmet yapanlar istekli oldukları takdirde Dz.K.K.lığınca başka birliklere tertip edilebilirler.

 

b. Özlük hakları;

 

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

 

Sözleşmeli erbaş ve erlere vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartı gibi kimlik kartı verilir.

 

Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

 

Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam edenler Dz.K..K.lığının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler.

 

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

 

Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmaz.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 

2. En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (Kılavuzda belirtilen okullara denk yurt dışındaki okullardan mezun olan adaylar, lisans/önlisans için Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’ndan, ortaöğretim için Mili Eğitim Bakanlığı (MEB)’ndan denklik belgesi alacaktır.),

 

3. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar terhislerinden sonra askerî eğitime başlatılır.),

 

4. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (26 Mayıs 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

 

5. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar),

 

6. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

 

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak istihdam edilmemiş olmak,

 

8. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 

9 Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

 

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

 

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

 

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

 

10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

 

11. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 9’uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde örneği bulunan “SÖZLEŞMELİ ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” doldurulacaktır. Bu belgenin “Sözleşmeli Er Olur” kayıtlı olması gereklidir.

 

12. Sayfa-12’de belirtilen boy ve kilo oranları değerleri içerisinde bulunmak,

 

13. Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,

 

14. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

 

15. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “… sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

 

16. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

 

UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

 

BAŞVURU NASIL YAPILIR

 

1. Başvurular sadece internet üzerinden yapılmaktadır. Posta veya şahsen başvuru yapılmamaktadır.

 

2. Başvurular; 26 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 14:00’da başlayıp, 31 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 08:00’da sona erecektir.

 

3. Başvurular; http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “2014 yılı 2. Dönem Sözleşmeli Er Alımı’’ sayfasında “İlk Başvuru müteakiben Aday Girişi” kısmından yapılmaktadır. Başarılı olarak tamamlanan başvuru süreci sonunda adaylara sistem tarafından şifre verilmektedir. Şifreler e-posta adresine gönderilmemekte başvurunun tamamlanmasını müteakip ekranda görüntülenmektedir.

 

4. Adaylar son başvuru tarihine kadar şifreleri ile “Aday Girişi” kısmından başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar “Aday Girişi” kısmından güncelleme yapabileceklerdir. Adaylar “Aday Girişi” kısmından şifreyle başvuru süresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

 

5. Şifrenizi kaybetmeyiniz. Adayların şifrelerini kaybetmeleri durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” linkinden bilgilerini girerek şifrelerini ekranda görüntüleyebileceklerdir. Şifreler adayların e-posta adreslerine gönderilmemektedir. Adayların yazılı ve sözlü olarak yapacakları şifre öğrenme taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

6. Başvuru sırasında kuruma verilecek bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

 

7. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan, başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda hangi aşama sürecinde olursa olsun (atama sürecinde olsa bile) aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

 

8. Anlaşılmayan konular için Deniz Kuvvetleri K.lığı resmi internet sitesi http://www.dzkk.tsk.tr bilgi edinme bölümü Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) kısmına bakılacaktır.

 

 

SINIF VE BRANŞ TERCİHİ NASIL YAPILIR

 

1. Sınıf Branş Tercihi:

 

Adaylar “İlk Başvuru” kısmında başvuru tamamlayıp şifresini aldıktan sonra “Aday Girişi” kısmından giriş yaparak görev yapmak istedikleri sınıf/branş tercihi yapacaklardır.

 

Adayın internet üzerinden “Aday Girişi” kısmından yaptığı tercih/tercihler göz önünde bulundurularak en uygun sınıf/branşa tahsis edilmesi mülakat ve sınıflandırma kurulu tarafından yapılacaktır.

 

Adaylar, sınıflandırmaya esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika ve/veya kurs belgelerinin aslının ve bir suret fotokopilerini başvuru evrakları ile birlikte Seçim Aşamalarında yanlarında bulunduracaktır.

 

2. Sınıf/Branş Değişliği:

 

Adayın sınıflandırma kurulu tarafından yerleştirildiği sınıf/branşta fiziki yeterlilik ve mülakat notu sonrasında sıralamaya girememesi ve boş kontenjan olmaması durumunda diğer branşlara kaydırılması işlemi tercih ettiği sınıf/branş sırasına göre yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

SINIF VE BRANŞ ADI GÖREV YERLERİ / İSTİHDAM EDİLECEK BİRLİKLER SUÜSTÜNDE DURMA/YÜZME TESTİ
BERBER YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
DALGIÇ KARA/YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-2)
ELEKTRİKÇİ YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
HİZMET(CANKURTARAN) KARA BİRLİKLERİNDE VAR (Not-3)
DENİZALTICI (İKMAL) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
İKMALCİ (AŞÇI) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
İKMALCİ (FIRINCI) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
İKMALCİ (İKMALCİ) YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
KAMAROT YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
KURBAĞA ADAM KARA/YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-2)
MOTORCU YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
MAYINCI YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
PORSUN YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TELSİZCİ YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
SERDÜMEN YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
SIHHIYE YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TOPÇU YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TORPİDOCU YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
TERZİ YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
YARA SAVUNMACI YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)
VARDABANDIRA YÜZER BİRLİKLERDE VAR (Not-1)

Not1: Yüzer birliklerde görev yapacak sınıf ve branşların en az 1 dk. Su üstünde durması gerekmektedir. Başarılı olamayan adaylar seçim aşamalarının diğer bölümlerine geçemezler.

 

Not2: Detayı Sayfa 14’de bulanan testler uygulanacaktır.

 

Not3: Detayı Sayfa 15’de bulanan testler uygulanacaktır.

 

 

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN SINIF/BRANŞ/İHTİSASLARI

 

1. BERBER:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Tüm personelin ve erbaş/erlerin saç tıraşını yapar. Berberhanenin temizliğinden ve malzemelerin bakım/tutumundan sorumludur.

 

2. DALGIÇ:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Sualtı ve Tazyik odası dalışı yapar. Dalış öncesi ve sonrası balık adam malzemelerinin bakım tutumunu yapar.

 

3. ELEKTRİKÇİ:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Birliklerdeki jeneratörü devreye alır/çıkarır. Tüm elektrik arıza işlerini takip eder. Soğuk hava depolarını kontrol eder, arızalarını giderir.

 

4. HİZMET (CANKURTARAN)

 

Deniz kuvvetlerinin kıyı birliklerinde cankurtaran olarak görev yapar.

 

5. DENİZALTICI (İKMAL)

 

Denizaltı gemilerinde görevli er statüsündeki tek kişidir. Personelin yiyecek ve içecek işlerinin görülmesinden sorumludur.

 

6. İKMALCİ (AŞÇI)

 

Gemilerde ve kara birliklerinde yemek hazırlanmasından yapımına kadar tüm faaliyetleri uzman aşçılar ile beraber gerekli hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirir.

 

7. İKMALCİ (FIRINCI)

 

Gemilerde görevlendirilebilir. Fırında yapılacak her türlü yemeğin yapımında yardımcı olur. Ayrıca gerektiğinde ekmek ve hamur işi yemekleri yapar. Diğer yemeklerin dağıtımında aşçılara yardımcı olur.

 

8. İKMALCİ (İKMALCİ)

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Ambarlardaki tertip ve düzenden sorumludur. Ayrıca ambarlardan malzeme dağıtımını yapar.

 

9. KAMAROT

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Gemilerde subay ve astsubayların salonlarının yemek servisine hazırlanması, yemek servisi ile sıcak ve soğuk içecek servisi yapılmasından sorumludur.

 

10. KURBAĞA ADAM

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Sualtı ve Tazyik odası dalışı yapar. Dalış öncesi ve sonrası balık adam malzemelerinin bakım tutumunu yapar.

 

11. MOTORCU:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Gemilerin ana makinaları ile jeneratörlerinin fiziki kontrollerinden, çalışma değerlerinin takibinden ve makine/jeneratörlerle ilgili her türlü bakım tutumu yapmaktan sorumludur.

 

12. MAYINCI:

 

Mayın avlama ve tarama gemilerinde görevlendirilir. Mayın tarama tellerinin bakımı ile gemicilik malzemelerinin bakımından ve boya faaliyetlerinden sorumludur.

 

13. PORSUN:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Gemicilik malzemeleri ile can kurtarma malzemelerinin bakımından ve geminin boya işlerinin yapılmasından sorumludur.

 

14. TELSİZCİ:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. El telsizlerinin şarjlarının doldurulmasından birliğe gelen mesajların dağıtılmasından sorumludur.

 

15. SERDÜMEN:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Geminin ve küçük deniz araçlarının dümenini tutan ve verilen komutları yerine getiren kişidir. Esas işi dümenciliktir. Ayrıca dümen sisteminin ve yedek sistemlerin devreye alınması ile geminin aydınlatmalarının yakılıp söndürülmesinden sorumludur.

 

16. SIHHİYE:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde revirlerde görevlendirilir. İlk yardım hizmetlerinin yerine getirilmesi ile iğne ve pansuman yapılması gibi işlerde doktor ve hemşirelerin yardımcısıdır.

17. TOPÇU :

 

Gemilerde görevlendirilir. Topların bakım tutumunda görev alır. Cephanelerin cephanelikten çıkartılarak, topa yüklenmesini gerçekleştirir.

 

18. TORPİDOCU:

 

Gemilerde görevlendirilir. Gemide bulunan torpidoların kovanlarına sevkini yapar. Torpidoların bakım tutumunu yapar.

 

19. VARDABANDIRA:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Geminin görünür muhaberesini yapar, gemilerde bayrak törenlerini icra eder, Selamlama faaliyetlerini yürütür. Limanda/seyirde geminin etrafını gözler.

 

20. TERZİ:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Personelin ve erbaş/erlerin terzi işlerini yapar. Terzihanenin bakım tutumum ve temizliğinden sorumludur. Ayrıca terzihane kayıtlarını tutar

 

21. YARASAVUNMA:

 

Gemilerde ve kara birliklerinde görevlendirilir. Olabilecek yangınlara müdahale eder, Geminin her türlü sarnıç ve boru devrelerinin kontrolünü yapar. Her türlü musluk ve vana değişimini gerçekleştirir.

 

 

SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILAN ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

 

1. Seçim aşamaları ile ilgili duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

 

2. Adaylar seçim aşamalarına gelirken aşağıda yazılı belgeleri (sırayla dosyaya koyarak) getireceklerdir.

 

a. Dilekçe (“Aday Girişi” Kısmından Çıktı Alınacaktır)

 

b. Sözleşmeli Er Aday Bilgi Formu (http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinde bulunan başvuru sayfasından doldurularak çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılarak imza atılacaktır)

 

c. Kadro Görev Yeri Yazısı: Halen silahaltında bulunan adaylar için sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı yazı

 

ç. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

d. Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesinin Askerlik Şubesi Onaylı Fotokopisi. (Askerlik Durum Belgesi Kabul Edilmemektedir.)

 

e. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik” belgesi. (6191 sayılı Sözleşmeli Er Kanununun 9 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde EK-2’de örneği bulunan forma göre doldurularak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

 

f. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

 

g. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir.

 

UYARI: “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

 

ğ. Son mezun olduğu okula ait Mezuniyet Belgesi veya Diplomanın Fotokopisi (Açık Lise, Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitede Halen Öğrenci Olan Adaylar Öğrenci Olduklarına Dair Belge Getirebileceklerdir. Getirecekleri belge okul onaylı ıslak imzalı olacaktır.)

 

h. Başvuran adayların sahip oldukları her türlü bonservis/sertifika/ustalık-kalfalık belgesi/diploma fotokopisi

 

ı. 20 adet vesikalık fotoğraf. (Farklı resim kullanılmayacaktır.)

 

i. 2 Adet Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı. Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olan adaylar ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

 

j. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinde bulunan başvuru sayfasından bilgisayar ortamında doldurularak 3 nüsha çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılarak aday tarafından imza atılacaktır.)

 

NOT : Başvuru için istenen belgelerin fotokopisi istenmektedir. Adayların başvuru için getirecekleri evraklar iade edilmeyeceğinden dolayı; evraklar getirilirken hiçbir belgenin aslı veya noter onaylı sureti getirilmeyecektir. Adayların mağdur olmaması için bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

 

3. Mülakat sınavı sonuçları ve diğer temin işlemleri ile ilgili duyurular http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

 

Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)’na dilekçe vermek/göndermek suretiyle (Mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda.) müteakip sınavlara planlanabilecektir.

 

4. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

5. Adayların Seçim Aşamalarına çağrılması internetten başvuru sırasına göre yapılacaktır.

 

 

SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ :

 

a. Ön Sağlık kontrolünde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

 

b. Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.

 

c. Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

 

(1) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,

 

(2) İleri derecede cilt bozuklukları,

 

(3) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,

 

(4) Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

 

(5) Boy-kilo uyumsuzluğu, (Sayfa 12’de belirtilen tabloda kriterler yer almaktadır)

 

(6) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),

 

(7) Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28’inci maddesi kapsamında).

 

ç. Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır.

 

UYARI: Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; uygun boy ve kiloda olup olmadığından ve yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarından (Diğer nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

 

 

2. FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ :

 

a. Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri tüm branşlar için Deniz Harp Okulu K.lığı Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde idarece yer değişikliği yapılabilir. Değişiklik yapıldığı takdirde adaylara resmi internet sitesinden duyurulur.

 

b Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo spor ayakkabısı, havlu ve terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır.

 

c. Adaylar (Hizmet (Cankurtaran), Dalgıç, Kurbağaadam HARİÇ) sayfa 13’de tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır. Ayrıca sayfa 2’de belirtilen ve karşılıklarında yüzer birlik ibaresi yazılı olan branşlara başvuran tüm adaylara 1 dk. Su üstünde durma testi uygulanacaktır. Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Herhangi bir branştan barajı geçemeyen adaya ikinci bir hak verilir. İkinci hakkında da barajı geçemeyen aday elenmiş kabul edilir ve işlemleri sonlandırılır.

 

ç. Dalgıç, Kurbağaadam Branşı adaylar Sayfa 14’deki, Hizmet (Cankurtaran) Branşı adaylar;

sayfa-15′deki tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır.

 

UYARI: FKT’ye giren adaylar, “Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş” sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların FKT’ye girmemesi kendi yararlarına olacaktır. (Sağlık durumu nedeniyle FKT’ye girmeyen/giremeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.)

 

NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)

 

d. Değerlendirme ve Sıralama

 

Sonuçlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adaylar (Dalgıç, Kurbağa adam, hizmet(cankurtaran) hariç) en az 1 dakika durma testini başardıkları ve kara testlerinde her bir branştan puan aldıkları takdirde mülakat aşamasına katılmaya hak kazanırlar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde elenirler. Dalgıç, Kurbağa adam ve Hizmet (Cankurtaran) için her testten 40 puandan az olmamak koşuluyla ortalama 40 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılır. Herhangi bir testten 40 puan alamayan aday elenecektir. Adayların sıralaması; testleri başarı ile tamamlayan adaylar arasında testlerden aldıkları puanların toplamına göre yapılacaktır. Alınan puanların toplamı, puanı bulunan testlerin sayısına bölünecektir. Testleri başarı ile geçen adaylar mülakat/uygulama sınavı aşamasına geçecektir.

 

Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi notunun % 50’ si adaylar arasındaki genel değerlendirme notuna ekleneceğinden; adayların belirtilen en az limitlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır.

 

 

3. MÜLAKAT SINAVI :

 

Mülakat Sınavı Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.

 

a. Mülakatlarda adaylar;

 

(1) Genel görünüm,

 

(2) Anlatım ve ikna kabiliyeti,

 

(3) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,

 

(4) Kendine güven,

 

(5) Kendini ifade etme

 

(6) Psikolojik durumu

 

ve bunun gibi açılarından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

b. 100 puan üzerinden en az 50 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

 

c. Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

 

(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

 

(2) Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

 

(3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren İstanbul Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecektir.

 

(4) Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “… sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur/olamaz” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta/kargo yoluyla Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)’na teslim edeceklerdir.

 

(5) “… sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olamaz.”.” kararlı sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde sevk olmak istediği asker hastanesini belirten itiraz dilekçesi ile şahsen (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdan fotokopisi, sağlık raporu ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ve sağlık raporu ön bildirim belgesinin aslı ile birlikte) Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı (Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL)’na başvuruda bulunabileceklerdir.

 

UYARI: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların (“… sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er olur/olamaz.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim etmeyenlerin.) işlemleri sonlandırılacaktır.

 

(6) Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

(7) Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

 

(8) Adaylar sınavlarda başarılı olup tercih ettikleri sınıfta kontenjana girememeleri durumunda, istekli olmaları, şartlarını taşımaları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde kontenjanı eksik kalan sınıflarda istihdam edilebileceklerdir.

 

4. SINIFLANDIRMA

 

Adaylar, sınıflandırmaya esas olacak şekilde sahip oldukları tüm diploma, bonservis, sertifika ve/veya kurs belgelerinin aslının ve bir suret fotokopilerini başvuru evrakları ile birlikte Seçim Aşamalarında yanlarında bulunduracaktır. Mülakat ve Sınıflandırma Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmede bu belgeler ve adayın dilekçede yaptığı tercih/tercihler göz önünde bulundurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 VE ÜZERİ YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARINI GÖSTEREN NOMOGRAM

Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
164 72 51
165 72 52
166 72 52
167 73 53
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84

NOT : Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. (Örneğin, 164 cm boyunda olan bir aday en fazla 72 kilo, en az 51 kilo olmalıdır.)

 

 

 

Hizmet (Cankurtaran), Dalgıç ve Kurbağa adam Hariç Diğer Tüm Sınıflara Uygulanacak Kriterler

ŞINAV-MEKİK 1500 M . KOŞU
YAŞ GRUPLARI 21-25 YAŞ GRUPLARI 21-25
TEKRAR SAYISI NOT SÜRE (DAKİKA) NOT
60 100 6.30- 6.39’ 100
59 99 6.40- 6.49’ 98
58 98 6.50- 6.59’ 94
57 97 7.00- 7.09’ 90
56 96 7.10- 7.19’ 85
55 94 7.20- 7.29’ 75
54 92 7.30- 7.39’ 65
53 90 7.40- 7.49’ 55
52 89 7.50- 7.59’ 50
51 88 8.00- 8.09’ 40
50 87 8.10- 8.19’ 36
49 85 8.20- 8.29’ 32
48 84 8.30- 8.39’ 28
47 83 8.40- 8.49’ 24
46 82 8.50- 8.59’ 20
45 80 9.00- 9.09’ 16
44 78 9.10- 9.19’ 12
43 76 9.20- 9.29’ 8
42 74 9.30- 9.39′ 4
41 72 9.40- 9.49′ 1
40 70 9.50- 9.59’ 0
39 68 10.00- 1009’
38 66
37 64
36 62
35 60
34 58
33 56
32 55
31 54
30 52
29 51
28 50
27 49
26 48
25 47
24 45
23 44
22 42
21 41
20 40
19 35
18 30
17 25
16 20
15 15
14 11
13 7
12 5
11 3
10 1

KURBAĞA ADAM VE DALGIÇ SINIFLARINA UYGULANACAK KRİTERLER

KURBAĞAADAM VE DALGIÇ BRANŞI FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ
YÜZME ( 150 METRE ) SUALTI YÜZMESİ SERBEST DALIŞ ( 4 Metre ) KULE ATLAMA ( 5 Metre ) SU ÜSTÜNDE DURMA ŞINAV (2 Dakika) MEKİK (2 Dakika) BARFİKS KOŞU (3000 mt.)
SÜRE PUAN MESAFE (METRE) PUAN METRE PUAN BAŞARILI/ BAŞARISIZ SÜRE PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN SÜRE PUAN
2:00 100 25 100 BAŞARILI/ BAŞARISIZ BAŞARILI/ BAŞARISIZ 02:15 100 55 100 60 100 15 100 12:00 100
2:05 98 24 90 02:10 96 54 97 59 97 14 94 12:05 98
2:10 96 23 80 02:05 92 53 94 58 94 13 98 12:10 96
2:15 94 22 75 02:00 88 52 91 57 91 12 82 12:15 94
2:20 92 21 70 01:55 84 51 88 56 88 11 76 12:20 92
2:25 90 20 65 01:50 80 50 85 55 85 10 70 12:25 90
2:30 88 19 60 01:45 76 49 82 54 82 9 64 12:30 88
2:35 86 18 55 01:40 72 48 79 53 79 8 58 12:35 86
2:40 84 17 50 01:35 68 47 76 52 76 7 52 12:40 84
2:45 82 16 45 01:30 64 46 73 51 73 6 46 12:45 82
2:50 80 15 40 01:25 60 45 70 50 70 5 40 12:50 80
2:55 78 01:20 56 44 67 49 67 12:55 78
3:00 76 01:15 52 43 64 48 64 13:00 76
3:05 74 01:10 48 42 61 47 61 13:05 74
3:10 72 01:05 44 41 58 46 58 13:10 72
3:15 70 01:00 40 40 55 45 55 13:15 70
3:20 68 39 52 44 52 13:20 68
3:25 66 38 49 43 49 13:25 66
3:30 64 37 46 42 46 13:30 64
3:35 62 36 43 41 43 13:35 62
3:40 60 35 40 40 40 13:40 60
3:45 58 13:45 58
3:50 56 13:50 56
3:55 54 13:55 54
4:00 52 14:00 52
4:05 50 14:05 50
4:10 48 14:10 48
4:15 46 14:15 46
4:20 44 14:20 44
4:25 42 14:25 42
(1) Kurbağaadam ve Dalgıç branşında adaylar, tabloda belirtilen deniz ve kara testlerine tabi tutulacaktır. (2) Suüstü yüzmesi; 50 metre kurbağalama, 50 metre yan ve 50 metre serbest olmak üzere 150 metredir. (3) Deniz ve kara testlerinde başarılı olan adaylar mülakat aşamalarına alınacaklardır. (4) Deniz testlerinde 150 m .yüzme testi hariç 1 testi yapamayan, kara testlerinde 3000 m . Koşu testi hariç 1 testi yapamayan aday yapamadığı testten sıfır puan alarak testlere devam eder. 150 m . Yüzme testini veya 3000 m . Koşu testini veya diğer testlerden ikinci bir testi yapamayan aday elenir ve seçim aşamalarına devam ettirilmez.

4:30

40 14:30 40

(1) Kurbağaadam ve Dalgıç branşında adaylar, tabloda belirtilen deniz ve kara testlerine tabi tutulacaktır.

(2) Suüstü yüzmesi; 50 metre kurbağalama, 50 metre yan ve 50 metre serbest olmak üzere 150 metredir.

(3) Deniz ve kara testlerinde başarılı olan adaylar mülakat aşamalarına alınacaklardır.

(4) Deniz testlerinde 150 m.yüzme testi hariç 1 testi yapamayan, kara testlerinde 3000 m. Koşu testi hariç 1 testi yapamayan aday yapamadığı testten sıfır puan alarak testlere devam eder.

150 m. Yüzme testini veya 3000 m. Koşu testini veya diğer testlerden ikinci bir testi yapamayan aday elenir ve seçim aşamalarına devam ettirilmez.

HİZMET (CANKURTARAN) BRANŞI FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ
YÜZME (100 METRE) SUALTI YÜZMESİ SERBEST DALIŞ ( 4 Metre ) KULE ATLAMA ( 5 Metre ) SU ÜSTÜNDE DURMA ŞINAV (2 Dakika) MEKİK (2 Dakika) KOŞU (1500 mt.)
SÜRE PUAN MESAFE (METRE) PUAN METRE PUAN BAŞARILI/ BAŞARISIZ SÜRE PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN SÜRE PUAN
04:00 100 20 100 BAŞARILI/ BAŞARISIZ BAŞARILI/ BAŞARISIZ 01:35 100 40 100 40 100 6.30- 6.39’ 100
04:10 95 19 90 01:30 96 39 97 39 97 6.40- 6.49’ 95
04:20 90 18 80 01:25 92 38 94 38 94 6.50- 6.59’ 90
04:30 85 17 75 01:20 88 37 91 37 91 7.00- 7.09’ 87
04:40 80 16 70 01:15 84 36 88 36 88 7.10- 7.19’ 84
04:50 75 15 65 01:10 80 35 85 35 85 7.20- 7.29’ 79
05:00 70 14 60 01:05 76 34 82 34 82 7.30- 7.39’ 76
05:10 65 13 55 01:00 72 33 79 33 79 7.40- 7.49’ 73
05:20 60 12 50 00:55 68 32 76 32 76 7.50- 7.59’ 70
05:30 55 11 45 00:50 64 31 73 31 73 8.00- 8.09’ 67
05:40 50 10 40 00:45 60 30 70 30 70 8.10- 8.19’ 64
05:50 45 00:40 56 29 67 29 67 8.20- 8.29’ 61
06:00 40 00:35 52 28 64 28 64 8.30- 8.39’ 58
00:30 48 27 61 27 61 8.40- 8.49’ 55
00:25 44 26 58 26 58 8.50- 8.59’ 52
00:20 40 25 55 25 55 9.00- 9.09’ 49
24 52 24 52 9.10- 9.19’ 46
23 49 23 49 9.20- 9.29’ 43
22 46 22 46 9.30- 9.39′ 40
21 43 21 43
20 40 20 40

(1) Hizmet (Cankurtaran) branşında adaylar, tabloda belirtilen deniz ve kara testlerine tabi tutulacaktır.

(2) Suüstü yüzmesi; 25 metre kurbağalama, 25 metre yan, 25 metre sırtüstü ve 25 metre serbest olmak üzere 100 metredir.

(3) Deniz ve kara testlerinde başarılı olan adaylar mülakat aşamalarına alınacaklardır.

(4) Deniz testlerinde 100 m.yüzme testi hariç 1 testi yapamayan, kara testlerinde 1500 m. Koşu testi hariç 1 testi yapamayan aday yapamadığı testten sıfır puan alarak testlere devam eder.

100 m. Yüzme testini veya 1500 m. Koşu testini veya diğer testlerden ikinci bir testi yapamayan aday elenir ve seçim aşamalarına devam ettirilmez

 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

 

 

Başvuru Başlangıcı : 26 Mayıs 2014 Saat 14:00

 

Başvuru Bitişi : 31 Temmuz 2014 Saat 08:00

 

Seçim Aşamalarına Çağırılacakların İlanı : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Seçim Aşamaları Tarihleri : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Asil/Yedek Listelerinin İlanı : http://personeltemin.dzkk.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Seçim Aşamaları Merkezi : Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS`siz 237 Personel Alacak

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ” Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ” kapsamında KPSS puanı aramadan sınavla 237 sözleşmeli personel alacak. İşte 17 Ağustosta yapılacak sınavın detayları:
Başvuru: 11.07.2014 – 03.08.2014

Kpss Rehber olarak 2014 KPSS’de aradığını bulamayanlara güzel bir haber veriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS Puanı aramaksızın 237 personel alımı yapacak.

Aşağıdaki alanlardan mezun olanlar veya uzmanlık için başvurmak isteyen tüm lisans mezunları 17 Ağustosta yapılacak sınava girebilecek. 70 puan barajını aşan adaylar bu kadrolara başvurabilecek. Ayrıca bu sınavda 70 puan barajını geçen adaylar, kentsel dönüşüm kapsamında bundan sonra açılacak yeni kadrolara da başvuru hakkını elde edecek.

 

Sınavla İlgili Bilgiler:

Başvuru Başlangıç Tarihi: 11.07.2014 Cuma

Başvuru Bitiş Tarihi: 03.08.2014 Pazar

Sınav Tarihi: 17.08.2014 Pazar

Sınav Süresi: 90 Dakika

Sınav Başlangıç Saati: 14:00

Sınav Bitiş Saati: 15:30

Sınav Yeri: Sakarya Üniversitesi Yerleşkesi Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA

 

SINAV BAŞVURUSUYLA İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yayınlanan İlanın Tam Metni

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav ile toplam (237) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN:

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR  

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav ile aşağıda belirtilen şartlarda toplam (237) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

UNVANI                                                                             ADEDİ                  

İnşaat Mühendisi                                                                22

Makine Mühendisi                                                              5

Elektrik-Elektronik Mühendisi                                       5

Harita Mühendisi                                                                16

Jeoloji Mühendisi                                                                 6

Jeofizik Mühendisi                                                               3

Şehir ve Bölge Plancısı                                                      62

Mimar                                                                                       60

Avukat                                                                                     41

Uzman                                                                                     17

TOPLAM                                                                              237                                                                                    

II-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak,

3) İlana çıkılan unvanlarla ilgili en az 4 yıllık eğitim ve öğretim verilen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

4) Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak.

 

III- YAZILI SINAV İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

1)    Yazılı sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusuhttp://sausem.sakarya.edu.tr ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı www.csb.gov.tr internet sayfalarında duyurulacaktır.

2)    Sınava katılacak adaylar SAUSEM hesabına 75-TL yatıracaklardır.

3)    Yazılı sınav Sakarya Üniversitesi tarafından yapılacaktır.

4)    Sınav, 17.08.2014 Pazar günü Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA adresindeki yerleşkede yapılacaktır. Sınav süresi tüm alanlar için 90 dakika olup sınav saat 14.00’ de başlayıp 15.30’ da tamamlanacaktır.

5)    Sınavlarda her soru için sadece 1 doğru olan 4 şıklı hazırlanmak suretiyle çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır.

6)    Her branş için sorulacak soru sayısı Genel Konular (6306 sayılı Kanun) 10, Alan Bilgisi Konuları 70 olmak üzere toplam soru sayısı 80’ dir.

7)    Yapılacak yazılı sınavda hatalı olan sorulara tekabül eden puanlar diğer sorulara eşit şekilde dağıtılacaktır.

8)    İtiraz olması durumunda adaylar SAUSEM’ in duyuracağı hesap numarasına 30-TL itiraz ücreti yatırarak bir dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunabilirler.

9)    Sınav sonuçları 26.08.2014 Pazar günü http://sausem.sakarya.edu.tr ilewww.csb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.

10)Yazılı sınavda 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı olmuş sayılır. Her branş başarı puanı sırasına göre sıralanacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu bu sınavın 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere her branşta atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

11)Adaylar, yazılı sınava beyanları üzerine katılacaktır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava katılacak adaylar için duyuru, Bakanlığımız tarafından ayrıca yapılacaktır.

 

IV-UNVANLAR İTİBARİYLE YAZILI SINAV KONULARI

UNVANLAR İTİBARİYLE YAZILI SINAV KONULARI

İNŞAAT MÜHENDİSİ

a) Zemin Mekaniği

b) Yapı Malzemesi

c) Yapı Statiği

d) Betonarme

e) Su Yapıları

f) Şantiye Bilgisi

g) Kentsel Dönüşüm

 

MAKİNE MÜHENDİSİ

a) Mühendislik mekaniği

b) Enerji tesis ve işletmeleri

c) Endüstriyel akustik ve gürültü

ç) Genel proses tekniği

d) Makine dinamiği

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

a) Enerji dönüşümü

b) Elektromanyetik dalgalar

c) Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi

ç) Enerji verimliliği ve güç kalitesi

d) Elektronik devre elemanları

 

HARİTA MÜHENDİSİ

a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları

b) Jeodezi (koordinat sistemleri)

c) Kadastro bilgisi

d) İmar uygulamaları

e) Haritacılık yazılımları

 

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

a) Tektonik

b) Hidrojeoloji

c) Tarihsel jeoloji

d) Genel jeoloji

e) Mineraloji

f) Paleontoloji

g) Harita Ölçek

h) Mühendislik Jeolojisi

ı) Petrografi

i) Sedimantoloji

j) Maden Yatakları

 

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

a) Sismoloji

b) Yer fiziği

c) Uygulamalı jeofizik

d) Yapı jeofiziği

e) Gravite

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

a) Kent Ekonomisi

b) Konut Politikaları

c) Kentsel Dönüşüm

ç) Kent Sosyolojisi

d) İmar ve Hukuk

 

MİMAR

a) Mimari tasarım

b) Yapım bilgisi

c) Yapı malzemesi

ç) Mimarlık tarihi

d) Bilgisayar destekli çizim

e) Kentsel Tasarım

f) İmar ve Hukuk

 

AVUKAT

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza usul Hukuku

ı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

 

UZMAN

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

ç) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Ticari Aritmetik)

e) Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku)

 

SINAV BAŞVURUSUYLA İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

VI-İLETİŞİM ADRESİ:

 

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi SAUSEM

Esentepe Kampüsü SAUSEM Binası Serdivan/SAKARYA

Tel:0264 295 54 51

Faks:0264 295 54 50

Lise/Önlisans KPSS Başvuruları Sona Eriyor

0

KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman sona eriyor? KPSS ortaöğretim (lise) ve KPSS önlisans (iki yıllık) başvuru süresi uzatılacak mı? KPSS’ye nasıl başvuru yapabilirim. ÖSYM’den yapılan en son KPSS duyurusu…

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmek için düzenlenen ve 8 Temmuz’da başlayan 2014 KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları için verilen süre 24 Temmuz Perşembe günü sona eriyor. KPSS başvuru süresi uzatılmayacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim (lise düzeyi) ile Önlisans ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT-Ortaöğretim/Ön Lisans) başvuruları 24 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor. 8 Temmuz’da başlayan KPSS, ortaöğretim, önlisans ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT-Ortaöğretim/Ön Lisans) alanlarından yapılacak. KPSS önlisans düzeyi için yapılan sınav 27 Eylül’de, ortaöğretim düzeyinde yapılacak olan sınav ise 28 Eylül 2014 tarihinde yapılacak. KPSS DHBT-Ortaöğretim/Ön Lisans sınavı ise 18 Ekim 2014’te yapılacak.

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 09.30, 120 dakika (2 saat)

KPSS 2014 sınav ve başvuru ücreti

Sadece KPSS’ye (Genel Yetenek-Genel Kültür) girecek adaylar için: 40,00 TL

KPSS ve DHBT’ye girecek adaylar için: 80,00 TL

KPSS SINAV ÜCRETİ : 40,00 TL

DHBT TARİHİ, SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 18 Ekim 2014, 09.30, 40,00 TL

(DHBT’ye katılmak isteyen adayların, öğrenim düzeylerine bağlı olarak KPSS’ye (Genel Yetenek-Genel

Kültür) de katılmaları zorunlu olduğundan 80,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)

KPSS ortaöğretim, önlisans ile KPSS DHBT ortaöğretim/önlisans sınavlarına başvuru işlemleri ÖSYM aracılığıyla yapılacak. Adaylar bu sınavlara ÖSYM’nin ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yayınlanan başvuru kılavuzuna göre başvurularını yapacaklar.

 

KPSS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar

T.C. Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı

T. Halk Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı

Akbank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası tüm şubeler ve İnternet bankacılığı

DenizBank tüm şubeler ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

**Sınav/yerleştirme ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS’ye kimler başvuru yapabilir?

ÖSYM’nin yayınladığı 2014 KPSS başvuru kılavuzunda, KPSS’ye ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adayların başvuru yapabileceği belirtildi.

İşte KPSS 2014 başvuru kılavuzundaki açıklama;

Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. 5-14 Mayıs 2014 tarihlerinde 2014-KPSS Lisans başvuruları alınmış olduğundan, 14 Mayıs 2014 tarihi ve öncesinde bir lisans diploması almaya hak kazanan adaylar 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a başvuramazlar. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

Açıklamada ayrıca,  yukarıda belirtilen durumda olan adaylardan, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin de bu sınav ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT-Ortaöğretim/Ön Lisans)  katılmak için başvuru yapmaları gerektiği bildirildi. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Başvuru süresi içinde başvurusunu tamamlamayan adayların, 27-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak 2014-KPSS’ye ve 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları mümkün değildir.

Adaylar başvurudan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.  Sınav ücretini yatırmak sınava başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini yatırmış olduğu halde başvurusunu kılavuzda/duyuruda belirtildiği şekilde tamamlamayan adayların başvurularını başvuru süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatırmış olsa bile sınava başvuru işlemini kılavuzda/duyurularda belirtildiği şekilde tamamlamayanların sınava katılmaları mümkün değildir.

İnternet’ten bireysel başvuru yapacak adayların başvurularının tamamlanabilmesi için onay kodunu sisteme girmeleri, başvuru ekranında “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka görmeleri ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinmeleri gerekmektedir.

Başvuru Merkezi aracılığı ile başvuru yapan adaylar, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinde yer alan başvuru bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek amacı ile görevli tarafından kendilerine verilen çıktıyı kontrol ettikten sonra çıktı üzerinde yer alan ONAY KODUNU görevliye bildirecekler ve görevli onay kodunu sisteme girdikten sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Başvuru merkezleri, resmi iş gününde ve resmi iş saatlerinde başvuru alacaklardır. İnternet’ten bireysel başvurular  24 Temmuz 2014 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Başvurusunu tamamlayan tüm adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunan Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) başvuru bilgilerini mutlaka kontrol etmeli, başvurusunun tamamlandığını teyit ederek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinin yazıcıdan bir dökümünü edinmelidir.

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvurma süresi içinde ÖSYM’ninhttp://www.osym.gov.tr  internet adresinden ulaşacaklardır. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Kılavuzunda; başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların başvurularını tamamladıktan sonra başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru bilgilerini kontrol etmeleri önemle hatırlatılır.

KPSS başvuruları nasıl yapılacak?

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans’a, ortaöğretim ve ön lisans mezunları ile mezun olabilecek durumda olan adaylar girecek. Bu durumda olan adaylardan, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin de bu sınavla Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT-Ortaöğretim/Ön Lisans)  katılmak için başvuru yapmalar gerekiyor. Süresi içinde başvurusunu tamamlamayan adaylar, 27-28 Eylül’de yapılacak 2014-KPSS’ye ve 18 Ekim’de yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılamayacak.

Adayların başvuru öncesi sınav ücretini yatırmış olması gerekiyor. Sınav ücretini yatırmak başvuru için yeterli değil. Sınav ücretini yatırmış olsa bile sınava başvuru işlemini, kılavuzda ya da duyurularda belirtildiği şekilde tamamlamayanların sınava katılmaları mümkün değil.

İnternetten bireysel başvuru yapacak adayların, başvurularının tamamlanabilmesi için başvurularını onaylamaları ve ekranda “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı” açıklamasını mutlaka görmeleri ve kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinmeleri gerekiyor.

Merkez aracılığıyla başvuran adaylar, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinde yer alan başvuru bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla görevli tarafından kendilerine verilen çıktıyı kontrol ettikten sonra, çıktı üzerinde yer alan onay kodunu görevliye bildirecek ve görevli onay kodunu sisteme girdikten sonra başvuru tamamlanacak. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersiz olacak  ve sorumluluk adaya ait olacak.

Başvuru merkezleri, resmi iş gününde ve resmi iş saatlerinde başvuru alacak internetten bireysel başvurular  24 Temmuz’da saat 23.59′da sona erecek.

Başvurusunu tamamlayanların süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında bulunan Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) bilgilerini mutlaka kontrol etmesi, başvurusunun tamamlandığını teyit ederek, başvuru kayıt bilgilerinin yazıcıdan bir dökümünü edinmesi gerekiyor.

Adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr  internet adresinden ulaşacak. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Kılavuzunda; başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Adayların başvurularını tamamladıktan sonra başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

ÖSYM`den KPSS, YDS ve DHBT için Uyarı Yapıldı

0

2014-YDS Sonbahar Dönemi, 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, 2014-DHBT, 2014-STS Sonbahar Dönemi: Başvuru İşlemlerinin Tamamlanması

2014-YDS Sonbahar Dönemi, 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, 2014-DHBT, 2014-STS Sonbahar Dönemi: Başvuru İşlemlerinin Tamamlanması

2014-Sınav Takvimine uygun olarak;

10 Temmuz 2014 tarihinde başlayan 2014 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2014-YDS Sonbahar Dönemi) başvurular, 22 Temmuz 2014 tarihinde;

10 Temmuz 2014 tarihinde başlayan 2014 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (İcra) başvurular, 23 Temmuz 2014 tarihinde;

8 Temmuz 2014 tarihinde başlayan 2014 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans) ile 2014 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT-Ortaöğretim/Ön Lisans) başvurular,    24 Temmuz 2014 tarihinde;

15 Temmuz 2014 tarihinde başlayan Diş Hekimliği ve Tıp Doktorluğu alanlarında yapılacak Seviye Tespit Sınavlarına (STS) başvurular 25 Temmuz 2014 tarihinde

sona erecektir.

Bu sınavlara ilişkin planlanan diğer iş ve işlemlerin aksamaması ve planlamaya uygun olarak tamamlanabilmesi amacıyla başvuru süreleri kesinlikle uzatılmayacaktır.

Sınavlarda başvuru alacak Başvuru Merkezleri tüm sınavlar için ayrı ayrı oluşturulan (www.osym.gov.tr internet adresinde BAŞVURULAR alanı) Başvuru Bilgileri içinde yer almaktadır. Bir başvuru merkezinden başvuru yapacak adayların bu bilgileri dikkatlice incelemeleri ve kendilerine en yakın başvuru merkezinden süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru merkezleri resmi iş gününde ve resmi iş saatlerinde başvuru alacaklardır. İnternet’ten bireysel başvurular yukarıda belirtilen sınavların başvurularının son gününde saat 23.59’da sona erecektir.

İnternet’ten bireysel başvuru yapacak adayların başvurularının tamamlanabilmesi için başvuru ekranında “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka görmeleri ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinmeleri gerekmektedir.

Başvuru Merkezi aracılığı ile başvuru yapan adaylar, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinde yer alan başvuru bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek amacı ile görevli tarafından kendilerine verilen çıktıyı kontrol ettikten sonra çıktı üzerinde yer alan ONAY KODUNU görevliye bildirecekler ve görevli onay kodunu sisteme girdikten sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

İnternet üzerinden başvuruların, başvuru süresinin son gününde  saat 23.59’da, başvuru merkezlerinden başvuru alma işleminin ise başvuru süresinin son gününde  mesai saati bitiminde sona erdiği önemle hatırlatılır. Başvurusunu tamamlayan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunan Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) başvuru bilgilerini mutlaka kontrol etmeli, başvurusunun tamamlandığını teyit ederek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinin yazıcıdan bir dökümünü edinmelidir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

 

ÖYP Nedir, Kimler Başvurabilir?

0

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), yüksek lisans eğitiminden başlayarak doktora bitimine kadar uzanan bir süreçtir.

Bu süreç içerisinde yurtiçi ve yurtdışı dil eğitimleri ve ayrıca yüksek lisansta ve doktorada 12 ay yurtdışında eğitim olanağı vardır .Projenin asıl amacı eğitimlerin sonucunda öğretim üyesi olarak atanmanızdır. Yani Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine fırsat verilmektedir.
Başvurma şartları neler?

-Türk Vatandaşı olmak.

-35 yaşını doldurmamış olmak. (21/07/1979 tarihinden sonra doğanlar 2014 ÖYP’ye başvuru yapabilecektir.)

-Araştırma görevlisi olarak çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

- Askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

-Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda 3 yıl geçerlilik süresi içinde ALES’den en az 70 puan almış olmak.

-Başvuru süresi içinde adayın mezun durumda olması ve diploma notunun belirlenmiş olması gerekir. Tüm lisans mezunları bölümlerinden alım olduğu takdirde başvurabilirler.

-Eğer kadronun özel şartlarında Yüksek Lisans Yapıyor veya Yapmış olma şartı varsa o Yüksek Lisans programının Tezli olması gerekir, Tezsiz Yüksek Lisans ile başvuru yapılmaz.

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Başvurular ne zaman?

21 Temmuz’da başlayan başvurular 1 Ağustosta sona erecektir. Yök’ün sitesinden başvurular yapılmaktadır.
Ales şartı var mı?
Ales’ten 70 almanız gerekmektedir. Ne kadar yüksek alırsanız sıralamada o kadar avantajlı olursunuz.

Önceden ÖYP’yi kazanıp atanmış olanlar tekrar başvuru yapabilir mi?

Evet yapılabilir bu konuda henüz bir sınırlama bulunmamaktadır ancak ÖYP puanından %3′lük bir kesinti yapılır.

Yüksek lisans yaptım/yapıyorum/tez aşamasındayım ÖYP’ye başvurur ve kazanırsam yüksek lisansım yanacak mı?

Bu tamamen dekanlığınızın iznine bağlıdır. Ama yüksek lisans yaptığınız bölüm eğer atandığınız bölüm ile aynı ise sayılma ihtimali yüksektir. Ayrıca yüksek lisans yaptığınız üniversite ÖYP üniversitesi ve anabilim dalı ÖYP anabilim dalı ise programa ÖYP kapsamında devam edersiniz.

Doktora tez/ders dönemi aşamasında olanların ÖYP başvurusu nasıl olur?

ÖYP’de doktora en önemli kısımdır. Eğer atandığınız bölüm ya da anabilim dalınız aynı değilse ÖYP kapsamında doktoranızı yeniden yaptırmaları daha büyük bir olasılıktır.

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yıllık İzinleri Kaç Gündür?

ÖYP Araştırma Görevlilerinin yıllık izinleri 20 gündür.

ÖYP Kapsamında Mecburi Hizmet Senedi Nedir?

ÖYP kapsamında gerek lisansüstü eğitimleriniz gerekse yabancı dil eğitimleriniz için görevlendirilirsiniz. Bu görevlendirmeler karşılığında mecburi hizmet senedi imzalarsınız. Yurtiçindeki görevlendirmeleriniz karşılığında bire bir yurtdışı görevlendirilmeniz karşılığında ise bire iki karşılığında mecburi hizmet yaparsınız. Bu görevlendirmeler karşılığında ise yüklenme senedi imzalatılır, senedin tutarı; görevlendirileceğiniz süre (toplam ay) * brüt maaş + %50′si + yasal faizlerdir.

ÖYP’de imzaladığımız senetlerin miktarı ve bağlayıcılığı nedir?

İmzalayacağınız senetlerin miktarı sizin okuyacağınız ay ya da yıla göre paralel olarak değişir. Toplam tutar = (süre(ay)* maaş) + maaşın %50′si + faizlerdir. 6 yıl için (yüksek lisans ve doktora toplamı) imzalanan senet yaklaşık 250-300 bin tl’dir. Dil için 6 ayda yaklaşık 20 bin tl’dir. Senetlerin takibine, tahsiline ya da iptaline herhangi bir anlaşmazlıkta yetkili kılınan mahkeme karar verir o yüzden yorum yapamıyoruz.

ÖYP Puanı Nedir?
Adayların ÖYP puanı (lisans genel not ortalamasının %35′i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın %50′si ve varsayabancı dil puanının %15′i) dikkate alınarak hesaplanır.

Puan hesaplaması nasıldır, kaç net ile istediğim bölüme girebilirim?

ÖYP USUL: ÖYP Usulde ise bir mülakat ya da sınav bulunmamaktadır. Ales %50 + Lisans not Ortalaması %35 + Varsa Dil Puanı %15 toplanarak en yüksek puana göre yerleştirme yapılmaktadır.

ÖYP’de jüri sınavı ya da mülakat var mıdır?

Hayır artık ÖYP’de mülakat yoktur sadece puan sıralaması vardır. Puanı en yüksek olan herhangi bir sınava tabi tutulmadan atanır.

ÖYP’nin eğitim süresi kaç yıldır?

2 yıl yüksek lisans + 4 yıl doktora’dır.

2014 İcra Müdür ve Yard. Sınavına Başvurularda Değişiklik

0

2014 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2014-İcra) Başvuru Yapacak Adayların Dikkatine

2014 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2014-İcra) Başvuru Yapacak Adayların Dikkatine

21 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da yapılacak 2014 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına  (2014-İcra) başvurular, 23 Temmuz 2014 tarihinde (bugün) sona erecektir.

Başvuru koşulları içerisinde yer alan mezun durumda olma koşulu, “21 Eylül 2014 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olma” olarak yeniden düzenlenmiştir. 21 Eylül 2014 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurularını yapabileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

Devlet Kursu Dershanelerin Yerine Geçiyor

0

Dershane yerine devlet kursu dönemi başlıyor mu?

Dershanelerin özel okula dönüştürülmesiçalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı, dershanelere olan ihtiyacı karşılayacak ‘devlet dershanesi’ formülü için harekete geçti. Halk eğitim merkezleri bünyesinde açılacak kurslar aracılığıyla öğrencileri ve mezunları derslerine ve sınava hazırlayacak olan Bakanlık, bu uygulamanın ayrıntılarını netleştirmeye başladı.

Buna göre yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında “Kişisel Gelişim ve Eğitim” alanı altında açılan destekleyici kurslar yeniden düzenlendi. Böylece velilere maddi bir yük getirmeden ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören veya mezun olmuş tüm öğrencilere okul eğitimini destekleyici, sınavlara hazırlayıcı kursların devlet eliyle verilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlandı. Bu kapsamda Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri, Anadolu İmam-Hatip Liseleri ve İmam-Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Liseleri öğrencilerine, halk eğitim merkezleri bünyesinde 256 ders saatine kadar destekleyici kurs açılabilecek.

MEB, tıpkı özel dershane formatında olduğu gibi halk eğitim merkezlerinde açılacak olan kurslarda mevcut öğrencilerle mezun öğrencileri ayıracak. Böylece her yaş grubunun kendi akranlarıyla eğitim alması sağlanacak.